Zmianie uległo rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.7.2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1138). Znowelizowano załączniki 1-3 do tego rozporządzenia, tj.:

1) zał. nr 1 – Wykaz źródeł wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych;

2) zał. nr 2 – Maksymalne emisje substancji – roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. oraz działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji tych substancji;

3) zał. nr 3 – Łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł – roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.

Jak wynika z art. 146f ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), projekt Przejściowego Planu Krajowego (PPK) opracowuje minister środowiska. Jest on przyjmowany w drodze uchwały Rady Ministrów i przedkładany do zaakceptowania przez Komisję Europejską. Po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską, Rada Ministrów przyjmuje w drodze uchwały PPK.

Przejściowy Plan Krajowy obejmuje okres od 1.1.2016 r. do 30.6.2020 r. i zawiera:

1) wykaz źródeł spalania paliw wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych;

2) maksymalne emisje substancji dla źródła spalania paliw – roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;

3) łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł spalania paliw – roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;

4) działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji, o których mowa w pkt 2;

5) sposób monitorowania realizacji PPK i sprawozdawania do Komisji Europejskiej.