Zmiana we wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1212 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 26.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESE L oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523; dalej: rozporządzenie).

Jak wynika z § 2 rozporządzenia, organ właściwy do udostępnienia danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL występuje o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382), tj. jako inna osoba i jednostka organizacyjna, jeżeli wykaże interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. Wystąpienie, w formie pisemnej, kieruje się do osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca.

Wystąpienie, o którym mowa wyżej zawiera m.in. pouczenie, że zgody na udostępnienie danych udziela się w formie pisemnej i opatruje własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono, albo w formie dokumentu elektronicznego i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym osoby, do której wystąpiono. Zmiana polega na dodaniu wyszczególnionego tu podpisu osobistego.

Natomiast w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmiany wprowadzono w objaśnieniach do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL. Po zmianach:

  • podanie przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika numeru telefonu, numeru faksu i adresu e-mail nie jest obowiązkowe (dodane po nowelizacji);
  • w części dotyczącej podawania adresu elektronicznego, wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie pism w formie dokumentów elektronicznych na wskazany adres skrytki ePUAP (było przed zmianą);
  • oświadczenie o treści „Oświadczam, że w sprawie, której niniejszy wniosek dotyczy, nie złożyłam/em wniosku do organu innej gminy” dotyczy wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL (dodane po nowelizacji);
  • sekcja wypełniana tylko w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej, a chodzi o ostatnią część wniosku, czyli sekcję dla urzędnika (było przed zmianą). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności