W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2007 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 27.9.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Zmiany wprowadzono do FunkSystEnergR). Do § 19 FunkSystEnergR dodano przepisy, z których wynika, że składający ofertę bilansującą, w zakresie dotyczącym dostawy energii elektrycznej, określa, z uwzględnieniem zasad składania ofert określonych w warunkach dotyczących bilansowania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z 23.11.2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz.Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r., s. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 2017/2195), ceny ofertowe odpowiadające jednostkowym kosztom zmiennym wytwarzania energii elektrycznej, jednak na poziomie nie wyższym niż maksymalna cena ofertowa (dalej: MaxCO); MaxCO dla danej jednostki grafikowej aktywnie uczestniczącej w bilansowaniu systemu w danej dobie jest równa cenie wymuszonej dostawy energii elektrycznej na zasadach określonych w § 19 ust. 5 FunkSystEnergR.

Ważne

W przypadku, gdy którakolwiek cena ofertowa w ofercie bilansującej jest wyższa niż MaxCO, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego koryguje tę ofertę bilansującą w zakresie obniżenia cen ofertowych do poziomu, w którym:

  • żadna z cen ofertowych nie przekracza MaxCO;
  • ceny ofertowe są rosnące w kolejnych przedziałach mocy oferty bilansującej.

Przepis ten wejdzie w życie 28.10.2022 r.

Rozliczenia dokonywane na podstawie ceny wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD) i ceny wymuszonej otrzymania energii elektrycznej (CWO), dotyczące jednostki wytwórczej dla której CWD wyznacza się na podstawie średniego jednostkowego kosztu zużytego paliwa oraz średniego jednostkowego kosztu transportu i składowania tego paliwa (§ 21a ust. 3 pkt 3 FunkSystEnergR), są korygowane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego z uwzględnieniem zasad określonych w warunkach dotyczących bilansowania z art. 18 rozporządzenia 2017/2195, przez uwzględnienie kosztu zużytego paliwa podstawowego (§ 21a ust. 1 pkt 1 FunkSystEnergR), wykonanego w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą korygowane rozliczenia (§ 21 ust. 6c FunkSystEnergR).

Jak wynika z § 2 nowelizacji, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia zmianę warunków dotyczących bilansowania (art. 18 rozporządzenia 2017/2195) uwzględniającą zmiany wprowadzone do § 19, § 21 i § 21a FunkSystEnergR, w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia nowelizacji, czyli do 1.12.2022 r.

Ważne

Za okres między 1.10.2022 r. a dniem wejścia w życie zatwierdzonej przez Prezesa URE zmiany warunków dotyczących bilansowania operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje korekty rozliczeń, które są dokonywane na podstawie CWD i CWO na podstawie wykonania kosztów, o których mowa w § 21a ust. 3 pkt 3 FunkSystEnergR. Natomiast po wejściu w życie zatwierdzonej przez Prezesa URE zmiany warunków dotyczących bilansowania, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje korekty rozliczeń, które są dokonywane na podstawie CWD i CWO, na warunkach określonych w tej zmianie.

Wytwórca przedstawia operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego informację o wykonanych kosztach z § 21a ust. 3 pkt 3 FunkSystEnergR, za wskazane wyżej okresy, w ciągu 20 dni od dnia wejścia w życie zmiany warunków dotyczących bilansowania. Informację taką wytwórca przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego w podziale na poszczególne miesiące kalendarzowe oraz okresy niepełnych miesięcy kalendarzowych, o ile takie wystąpiły.

W przypadku:

  • okresów niepełnych miesięcy kalendarzowych wytwórca przekazuje tę informację na podstawie kosztów wykonanych w miesiącu kalendarzowym;
  • okresu niepełnego miesiąca kalendarzowego kończącego się w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmiany warunków bilansowania wytwórca przekazuje za ten okres informację do 20. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym weszła w życie zmiana tych warunków.
Ważne

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego koryguje rozliczenia z § 21 ust. 6c FunkSystEnergR, zgodnie z tym przepisem, za wymienione wyżej pełne okresy w ciągu 4 miesięcy od późniejszej z dat:

  • dnia otrzymania wspomnianej wyżej informacji o wykonanych kosztach;
  • dnia wejścia w życie zmiany warunków dotyczących bilansowania.

Podsumowując, w założeniu resortu klimatu i środowiska, nowelizacja ma doprecyzować zasady składania ofert bilansujących, dostosowując je do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku energii elektrycznej. Zmiana mechanizmu, zdaniem resortu, doprecyzowuje zasady składania ofert bilansujących tak, aby odzwierciedlały one poziom kosztów zmiennych. Nowy system ma zapewnić, że ceny w ofertach składanych na rynku bilansującym będą nie wyższe niż MaxCO, dzięki czemu ma być gwarancja, że ceny na rynku bilansującym są zbliżone do kosztów wytworzenia. Oczekiwanym przez resort skutkiem nowelizacji jest obniżenie cen na rynku bilansującym i w konsekwencji również na rynkach krótkoterminowych i długoterminowych.

Zakłada się też, że nowy mechanizm ma obowiązywać do końca 2023 r.