W Dz.U. 2020 r. pod poz. 379 opublikowano ustawę z 23.1.2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.; dalej: PrGeoGórn).

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin: węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich, gazów szlachetnych (art. 21 ust. 1 pkt 1 PrGeoGórn).

Z ust. 3 dodanego do art. 18 nowelizacji wynika, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 31.12.2014 r. w zakresie udzielenia wymienionych wyżej koncesji według przepisów w brzmieniu nadanym nowelizacją, stosuje się przepisy obowiązujące do końca 2014 r.

Twórcy tej zmiany w uzasadnieniu do projektu nowelizacji stwierdzili, że pozwoli to na wyeliminowanie jakichkolwiek niepewności interpretacyjnych w tym zakresie. Przyjęta reguła intertemporalna (wskazująca zakres stosowanych przepisów) potwierdza poszanowanie praw nabytych stron pozostających nadal w toku postępowań koncesyjnych. Pozostaje ona również w zgodzie z zasadą zaufania obywatela do Państwa.