Zmiana w zakresie postępowań koncesyjnych dotyczących niektórych kopalin

W Dz.U. 2020 r. pod poz. 379 opublikowano ustawę z 23.1.2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.; dalej: PrGeoGórn).

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin: węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich, gazów szlachetnych (art. 21 ust. 1 pkt 1 PrGeoGórn).

Z ust. 3 dodanego do art. 18 nowelizacji wynika, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 31.12.2014 r. w zakresie udzielenia wymienionych wyżej koncesji według przepisów w brzmieniu nadanym nowelizacją, stosuje się przepisy obowiązujące do końca 2014 r.

Twórcy tej zmiany w uzasadnieniu do projektu nowelizacji stwierdzili, że pozwoli to na wyeliminowanie jakichkolwiek niepewności interpretacyjnych w tym zakresie. Przyjęta reguła intertemporalna (wskazująca zakres stosowanych przepisów) potwierdza poszanowanie praw nabytych stron pozostających nadal w toku postępowań koncesyjnych. Pozostaje ona również w zgodzie z zasadą zaufania obywatela do Państwa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności