W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 63 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4.1.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

Zmianę wprowadzono do rozporządzenia Ministra Finansów z 30.7.2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1323; dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z art. 62b § 1a pkt 1 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.; dalej: EgzAdmU), adnotacja w sprawie zbiegu zawiera wskazanie rodzaju i wysokości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych należnych na dzień sporządzenia tej adnotacji.

Do § 2 rozporządzenia dodano pkt 6a, z którego wynika, że danymi niezbędnymi do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego zawartymi w adnotacji w sprawie zbiegu, innymi niż określone w art. 62b § 1a pkt 1 EgzAdmU są także, jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęto po 19.2.2021 r., informacja o:

  1. należnej na dzień sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej naliczonej na podstawie:
  • art. 64 § 4 zdanie drugie EgzAdmU (maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej wynosi 10% wyegzekwowanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40.000 zł) – w przypadku wyegzekwowania w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,
  • art. 64 § 5 zdanie drugie EgzAdmU (maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej wynosi 5% uzyskanej w ten sposób: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 20.000 zł) – w przypadku zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w ter-minie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia;

2. wysokości kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1–1c EgzAdmU, w rozbiciu na ich rodzaje;

3. wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie lub kosztów upomnienia wierzycielowi po wszczęciu egzekucji administracyjnej.

Wspomniane wyżej koszy egzekucyjne (art. 115 § 1 pkt 1–1c EgzAdmU w brzmieniu obowiązującym od 20.2.2021 r.) obejmują:

  • opłatę manipulacyjną;
  • opłatę za czynności egzekucyjne;
  • wydatki egzekucyjne;
  • koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym w przypadku, gdy dalsza egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne w przypadku, o którym mowa w art. 64ca § 2 EgzAdmU, czyli w razie ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej.