Jednocześnie wprowadzono przepis, który utrzymuje w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 37 ust. 1 PracSamU, do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Uzasadnieniem do podjęcia tej ustawy było przede wszystkim wskazanie, że „do zatrudniania asystentów i doradców nie ma obowiązku stosowania przepisów o wolnym naborze, a asystenci i doradcy do 2013 r. mogli być przenoszeni na inne stanowiska pracy, w tym na stanowiska urzędnicze, z pominięciem zewnętrznego naboru”, a co za tym idzie, zgodnie z uzasadnieniem doszło do tego, że „gabinety polityczne stają się przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyjnie z urzędującym obecnie wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą czy marszałkiem województwa, a doradcy i asystenci nie posiadają żadnych kwalifikacji do zajmowania takiego stanowiska”. To z kolei prowadzi do nieuzasadnionego zwiększenia wydatków jednostek samorządu terytorialnego na pracowników samorządowych, których zatrudnienie nie jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania danej JST.

Komentując potrzebę zmiany w PracSamU można znaleźć zarówno argumenty za usunięciem tych stanowisk, jak również za ich utrzymaniem. Nie można bowiem jednoznacznie stwierdzić, że osoby zatrudnione na tych stanowiskach są zbędne dla prawidłowego funkcjonowania organu wykonawczego JST. Co więcej, ich liczba była ograniczona do maksymalnie 7 osób w danej jednostce samorządu terytorialnego, co oznacza, że swoista swoboda w zatrudnianiu osób na tych stanowiskach była utrzymana w rozsądnych ramach.

Z drugiej strony, jednostki samorządu terytorialnego nie są instytucjami prywatnymi, a co za tym idzie, każda osoba w nich zatrudniona powinna przyczyniać się do realizacji powierzonych JST zadań publicznych. Nie ma zatem miejsca dla osób, które są zatrudniane jedynie dlatego, że należą do tego samego obozu politycznego.

Niezależnie jednak od skali zjawiska zatrudniania osób na stanowiskach doradców i asystentów, o której wspomniano w uzasadnieniu do ustawy, nie można pochwalać sposobu rozwiązania stosunku pracy z tymi osobami. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy zmieniającej, umowy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowiskach doradców i asystentów na podstawie przepisów ustawy zmienianej, wygasają po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy . Oznacza to, że wszystkie osoby zatrudnione na tych stanowiskach potraktowano równo – jak tkankę nowotworową, którą należy natychmiast usunąć z organizmów jednostek samorządu terytorialnego, bez względu na to, jak ich praca usprawnia działania organu wykonawczego danej JST.