Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2542). Projekt nowelizacji zakłada m.in. zmianę przepisów zawartych w art. 70e i art. 70h DochSamTerytU.

Wg postanowień aktualnych zapisów zawartych w art. 70e DochSamTerytU:

7. W latach 2021-2024 gmina, o której mowa w ust. 2, obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej na inwestycje, o których mowa w ust. 1.

8. Jeżeli gmina, o której mowa w ust. 2, przeznaczyła na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę wydatki mniejsze niż równowartość kwoty otrzymanej na inwestycje, o których mowa w ust. 1, to w roku 2025 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.

9. Gminy, o których mowa w ust. 2, składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2025 r., informację o wysokości wydatków przeznaczanych na inwestycje, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Z kolei, przepisy nowelizujące przewidują zmianę w zakresie art. 70e DochSamTerytU:

  1. w ust. 7 wyrazy „2021–2024” zastępuje się wyrazami „2021–2025”,
  2. w ust. 8 wyrazy „w roku 2025” zastępuje się wyrazami „w roku 2026”,
  3. w ust. 9 wyrazy „31 marca 2025” zastępuje się wyrazami „31 marca 2026”;

Zmianie mają ulec także zapisy art. 70h ust. 1 DochSamTerytU, który aktualnie stanowi:

1. Obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 70f ust. 1, wydatków nie mniejszych niż równowartość kwoty otrzymanej na podstawie tego przepisu jest spełniony także w przypadku, gdy gmina w tym okresie poniosła wydatki na inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków lub na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z kolei, wg postanowień projektu, w ust. 1 art. 70h DochSamTerytU wyrazy „2021–2024” zastąpione zostaną wyrazami „2021–2025”.

Nadto dodane zostaną nowe jednostki redakcyjne o treści:

3. Obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021–2025, na finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 70e ust. 1 i art. 70f ust. 1, wydatków nie mniejszych niż równowartość kwoty otrzymanej na podstawie tych przepisów jest spełniony także w przypadku gdy gmina w tym okresie przeznaczyła łącznie na finansowanie tych inwestycji kwotę co najmniej równą sumie kwot otrzymanych na podstawie art. 70e ust. 1 i art. 70f ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, gminy, o których mowa w art. 70e ust. 2 i art. 70f ust. 2, składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2026 r., informację o łącznej kwocie wydatków na finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 70e ust. 1 i art. 70f ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis art. 70e ust. 8 stosuje się odpowiednio.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji autorzy wskazali, że potrzeba dokonania tych zmian wynika z napływających sygnałów od JST. Projektowana zmiana ma na celu uelastycznienie wykorzystania i wydłużenie okresu wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa przez gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji. Zaproponowane zmiany dają JST możliwość efektywniejszego, z punktu widzenia potrzeb społecznych, wykorzystania otrzymanych środków.

Podsumowując, zmiany w podanym zakresie są z pewnością rozwiązaniem korzystnym i pożądanym. Wydłużenie terminów m.in. w zakresie wykorzystania środków subwencyjnych umożliwi JST racjonalne przeprowadzenie wielu inwestycji dotyczących zadań w zakresie wodociągów.

Źródło: Sejm