Na stronie Sejmu ukazał się projekt z 20.10.2022 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Wskazany projekt, jak już wynika z samej jego nazwy, obejmuje różne akty prawne, w tym przede wszystkim PrOśw.

W art. 1 pkt 1 projektodawcy przewidują istotną zmianę w zakresie zatrudniania pracowników w przedszkolach niebędących formalnie nauczycielami. Aktualne brzmienie art. 15 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że:

W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Natomiast w ramach ww. przepisu nowelizującego przewiduję się zmianę w zakresie umożliwienia zatrudniania takich osób nie tylko do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Projektowana zmiana, jakkolwiek niewielka objętościowa, może odegrać istotną rolę zarówno w samorządowych, jak i niesamorządowych placówkach oświatowych.

W uzasadnieniu do ww. zmiany autorzy projektu wskazali, że obecnie art. 15 ust. 1 PrOśw przewiduje możliwość zatrudniania w publicznym przedszkolu osoby niebędącej nauczycielem tylko do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Projektowana zmiana ww. przepisu, przewidująca rozszerzenie zakresu zastosowania regulacji na wszystkie zajęcia prowadzone w przedszkolu (a nie tylko zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci), zmierza do ujednolicenia zasad zatrudniania przez dyrektorów publicznych przedszkoli osób niebędących nauczycielami z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do publicznych szkół, które są określone obecnie w art. 15 ust. 2 PrOśw. Zatrudnienie takich osób będzie mogło nastąpić jedynie w przypadkach, gdy dyrektor publicznego przedszkola uzna, że dana osoba posiada przygotowanie odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Jednocześnie dyrektor publicznego przedszkola będzie obowiązany do uzyskania zgody kuratora oświaty na zatrudnienie takiej osoby, co zagwarantuje zatrudnianie jedynie osób dających rękojmię odpowiedzialnej realizacji zadań realizowanych w przedszkolu. Proponowane rozwiązanie będzie odpowiednio stosowane w przypadku niepublicznych przedszkoli – zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 2 PrOśw, oraz innych form wychowania przedszkolnego – zgodnie z art. 13 ust. 7 i art. 32 ust. 9 PrOśw.

Należy uznać, że projektowane rozwiązanie może być przydatne w kontekście narastających problemów samorządów związanych z obsadą placówek wychowania przedszkolnego. Wprowadzenie ww. rozwiązania umożliwi na większą skalę zatrudnianie osób niebędących nauczycielami do wykonywania zadań na rzecz placówek wychowania przedszkolnego.

Źródło: Sejm