Rozporządzenie wprowadziło merytoryczną zmianę polegającą na dodaniu w § 1 kolejnego punktu tj. pkt 5, określającego kwoty wartości dla zamówień społecznych i innych szczególnych usług w wysokości odpowiadającej kwotom wskazanym w dyrektywach 2014/24/UE (klasycznej) i 2014/25/UE (sektorowej).

Potrzeba uwzględnienia w rozporządzeniu kwot wartości dla zamówień społecznych i innych szczególnych usług wynikła z faktu, że nowe dyrektywy unijne dodatkowo określają próg ich stosowania dla nowego rodzaju zamówień, tj. zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zgodnie z art. 4 lit. d) dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywa ma zastosowanie do zamówień, których wartość, bez podatku od wartości dodanej (VAT), oszacowano na poziomie lub powyżej progu 750 000 euro w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Stosownie natomiast do art. 15 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne objętych jej zakresem obowiązuje próg co najmniej równy 1 000 000 euro.

Ponadto w rozporządzeniu dokonano zmiany w odnośniku nr 1 do tytułu rozporządzenia poprzez zastąpienie poprzednich dyrektyw dotyczących zamówień publicznych 2004/18/WE i 2004/17/WE nowymi dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE.