Zmiana w nowym rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Stosownie do pierwotnego brzmienia przepisu § 5 ust. 2 szkoła miała obowiązek prowadzić imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną, oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych. Jeżeli chodzi zaś o odbiór świadectwa, czy legitymacji, to przepis zakładał, że takiego odbioru może dokonać uczeń pełnoletni, bądź rodzic ucznia niepełnoletniego. Zgodnie bowiem ze zdaniem drugim § 5 ust. 2 ewidencja powinna zawierać imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta.

Konieczność odbioru legitymacji szkolnych przez rodziców uczniów niepełnoletnich spotkała się z krytyką wśród rodziców uczniów. W związku z powyższym resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie zmieniające zostało podpisane 17.9.2019 r., opublikowane w Dzienniku Ustawa nr 1780 i weszło w życie 19.9.2019 r.

Najważniejsza zmiana w rozporządzeniu polega na zastąpieniu wyrazów „podpis pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta” sformułowaniem „podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument”. Dzięki tej zmianie rodzice nie będą musieli uczestniczyć w procedurze wydawania legitymacji, czy świadectw. Tożsame zmiany wprowadzono do procederu składania wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu nauczania i jego odbioru.

Uczniowie niepełnoletni będą również mieli prawo do składania wniosków o sprostowanie w treści świadectwa promocyjnego lub indeksu (§ 22 rozporządzenia). O sprostowanie ww. dokumentów będzie mógł wystąpić każdy uczeń/absolwent (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) oraz, tak jak obecnie, rodzice niepełnoletniego ucznia albo rodzice niepełnoletniego absolwenta.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności