Zmiany dokonane w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) polegają na dodaniu do załączników do tego rozporządzenia dwóch pozycji dotyczących wpływów budżetowych, czyli:

  • w załączniku nr 2 w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale 75657 „Rozliczenia z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych” dodano rozdział 75658 w brzmieniu:75658 „Wpływy z podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanego przez urzędy celne”;
  • w załączniku nr 3 po paragrafie 021 „Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych” dodano paragraf 023 „Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej”.

Rozporządzenie weszło w życie 19.9.2016 r. z mocą od:

  • 1.8.2016 r. – w przypadku zmiany w załączniku nr 2;
  • 1.9.2016 r. – w przypadku zmiany w załączniku nr 3.