Niniejsza nowelizacja dotyczy art. 131w ust. 2 pkt 1 ZamPublU w zakresie podwyższenia maksymalnej wysokości jednorazowej zaliczki, możliwej do udzielenia na poczet wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, z dotychczasowych 25% do 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy.

Zamawiający – zgodnie z dodanym ust. 2a w art. 131w ZamPublU – może udzielić kolejnych zaliczek, po warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji zamówienia rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. Przepis ten wprowadza wyjątek w odniesieniu do możliwości udzielania kolejnych zaliczek w stosunku do zasady określonej w art. 151a ust. 4 ZamPublU.

Jak podaje UZP, zmiana art. 131w ust. 3 ZamPublU, polegająca na nowelizacji odesłania z „art. 151a ust. 4-7” na „art. 151a ust. 5-7”, jest konsekwencją wprowadzenia odrębnej zasady możliwości udzielania kolejnych zaliczek w odniesieniu do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Przedmiotowa ustawa zawiera przepisy intertemporalne zawarte w art. 3, które stanowią, że do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych zarówno przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jak i do umów zawartych po tym dniu, w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 14.11.2017 r.