31 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1598 została ogłoszona ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”).

Co warto o tym wiedzieć?

Ustawa zmieniająca wprowadziła także zmiany m. in. do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Główne zmiany (zawarte w art. 21, art. 41 – art. 43 oraz art. 46) dotyczą:

 • Wydłużenia z pięciu do ośmiu lat terminów dotyczących:
  • przechowywania dokumentacji corocznej oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości;
  • okresu za jaki do PANA są przekazywane akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w przypadku np. złożenia wniosku o skreślenie z listy firm audytorskich lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów biegłego rewidenta, który prowadził działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek;
  • przechowywania dokumentacji dotyczącej naruszeń przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 oraz skutków tych naruszeń a także środków podjętych w celu przeciwdziałania tym naruszeniom, a także zmiany systemu wewnętrznej kontroli jakości;
  • przechowywania akt badania, akt zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz akt zleceń usług pokrewnych od dnia ich zamknięcia;
  • przechowywania dokumentacji klienta, na rzecz którego wykonane było badanie lub wykonana była usługa inna niż badanie;
  • przechowywania dokumentacji wszystkich przekazanych skarg pisemnych, które dotyczyły przeprowadzonych badań, usług atestacyjnych innych niż badanie lub usług pokrewnych.

Jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej okresy/terminy realizacji ww. obowiązków nie upłynęły ulegają one wydłużeniu do okresów ośmioletnich (art. 43).

W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania w sprawie odpowiedzialności firmy audytorskiej okres przechowywania dokumentacji klienta, akt badania oraz innych dokumentów istotnych dla oceny zgodności działalności firmy audytorskiej lub biegłych rewidentów z przepisami ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 ulega wydłużeniu do czasu przedawnienia odpowiednio okresu karalności przewinienia dyscyplinarnego albo nałożenia kary administracyjnej. Agencja zawiadamia firmę audytorską o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.

 • Ponadto, do 8 lat został wydłużony okres możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie przewinienia dyscyplinarnego. Jeżeli przed upływem tych 8 lat wszczęto postępowanie dyscyplinarne (w dotychczasowym brzmieniu tego przepisu koniecznym było ogłoszenie lub doręczenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów), karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje z upływem 10 lat od chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
 • Nowe przepisy dotyczą także postępowań w sprawie nałożenia kary administracyjnej, tj.:
  • Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej, o której mowa w art. 183 ust. 1, jeżeli od dnia naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 upłynęło 8 lat. Kara administracyjna, o której mowa w art. 183 ust. 1, nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło 10 lat od dnia naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014.
  • Do wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 192, oraz do terminu nakładania kar administracyjnych w tych sprawach przepisy art. 183 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
 • Określono także jakie przepisy mają zastosowanie do wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie kar administracyjnych (art. 41) lub do postępowań dyscyplinarnych w sprawie przewinień dyscyplinarnych lub karalności przewinień dyscyplinarnych (art. 42).
  Nowe regulacje dotyczące postępowań w sprawie nałożenia kar oraz karalności przewinień dyscyplinarnych, dotyczą tych naruszeń, co do których termin przedawnienia w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej jeszcze nie upłynął.

Zmiany do ustawy o biegłych rewidentach, które zostały dodane do ustawy zmieniającej na etapie prac sejmowych (z przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się tutaj), wchodzą w życie 15 września 2021 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej).

Firmy audytorskie powinny uaktualnić swoje polityki i procedury systemu wewnętrznej kontroli jakości w zakresie przechowywania dokumentów, których okres przechowywania został wydłużony ustawą zmieniającą.

Źródło: PIBR