Zmiana umowy spółki komandytowej

Do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne: „Czy dla zmiany umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś jednym z komandytariuszy członek zarządu tej spółki, prawidłowe jest reprezentowanie komplementariusza przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego w trybie art. 210 § 1 KSH, czy też przez zarząd spółki?”.

W uzasadnieniu pytania prawnego Sąd wskazał, że zmianę umowy spółki komandytowej można potraktować jak każdą zmianę umowy cywilnoprawnej, która w tym przypadku jest dokonywana przez wspólników spółki. Zgodnie z art. 9 KSH zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej (w tej sprawie brak było odmiennej regulacji w umowie). Zatem z art. 9 KSH nie wynika wymóg podjęcia uchwały przez wspólników, potrzebna jest jedynie zgoda wszystkich wspólników. W spółce komandytowej nie ma organów dlatego decyzje wspólników wymagają wyrażenia oświadczenia woli przez każdego z nich, natomiast podejmowanie decyzji w formie uchwał jest zastrzeżone dla czynności określonych w przepisach. Sąd stwierdził, że skoro na podstawie art. 106 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 2 KSH zmiana umowy spółki komandytowej musi nastąpić w formie aktu notarialnego, to należałoby przyjąć, iż stanowi ona kolejną umowę. Zatem w sytuacji, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., a jednym z komandytariuszy członek zarządu tej spółki obligatoryjne staje się stosowanie art. 210 § 1 KSH.

Sąd stwierdził, że za uznaniem, iż zmiana postanowień umowy już istniejącej spółki komandytowej nie jest zmianą umowy obligacyjnej, zawieranej pomiędzy wspólnikami spółki, ale przez wspólników w stosunku do spółki jako odrębnego podmiotu prawnego, przemawia art. 9 KSH. Ponadto art. 1061 § 4 KSH przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oznacza to, że ustawodawca wskazał, iż zmiana umowy spółki komandytowej, zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, wymaga podjęcia uchwały przez wspólników.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że celem art. 210 § 1 KSH jest ochrona interesów spółki i zapobieganie kolizji interesów, w sytuacji, gdy członek zarządu jest wraz ze spółką z o.o. członkiem spółki osobowej prawa handlowego. W ocenie SN, przepis ten ma zastosowanie w sytuacji, kiedy dochodzi do zmiany umowy już istniejącej spółki komandytowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności