Zmiana terminu wniesienia opłaty przekształceniowej za 2020 rok

W dniu 31.3.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), którymi wprowadzono nowy termin zapłaty opłaty przekształceniowej.

Na podstawie art. 53 powołanej wyżej ustawy, wydłużono termin wniesienia opłaty przekształceniowej, do której odnoszą się przepisy ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 139 ze zm.; dalej: PrzekszUżytkWieczU), tj. opłaty należnej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo jej własności, której wysokość jest – co do zasady ‒ równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Przypomnieć należy w tym miejscu, że stosownie do art. 7 ust. 5 PrzekszUżytkWieczU – za wyjątkiem opłaty płatnej za 2019 rok – opłaty za kolejne lata uiszczane winny być w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Ważne
Wobec powyższego, termin wniesienia opłaty przekształceniowej za 2020 r. miał – zgodnie z dotychczasowymi przepisami – upływać z dniem 31.3.2020 r. Termin ten wydłużony został jednak do 30.6.2020 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności