Zmiana terminów przekazywania rocznych sprawozdań budżetowych

Zmiana została wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 21.1.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 138). Podstawowymi celami zmian było:

1) wpisanie symboli nowoutworzonych państwowych funduszy celowych (Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny),

2) zmiana terminów przekazywania sprawozdań rocznych Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR,

3) doprecyzowanie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej w zakresie wypełniania pozycji "Część" i „Adresat”.

Twórcy zmian w zakresie terminów przekazywania sprawozdań - zdecydowali się na przedłużenie terminów ich składania. Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR będą przekazywane przez dysponentów środków budżetu państwa w następujących terminach:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - 6 lutego oraz 17 lutego w przypadku dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje,

b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - 17 lutego oraz 21 lutego w przypadku dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje,

c) dysponenci części budżetowych - 28 lutego;

2) w zakresie budżetu środków europejskich:

a) dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - 17 lutego,

b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - 21 lutego,

c) dysponenci części budżetowych - 28 lutego.

Powyższe zmiany mają na celu rozłożenie w czasie realizowanych przez JSFP obowiązków związanych z procesem planowania i sprawozdawczości. Doprecyzowana została również instrukcja sporządzania sprawozdania Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej w zakresie wypełniania pozycji "Część" i "Adresat". Po zmianie w pozycji "Część" wpisuje się symbol części budżetowej, której dysponentem jest minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą, a w przypadku Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - symbol części budżetowej, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w pozycji "Adresat" wpisuje się wyrazy: „Ministerstwo Finansów za pośrednictwem” oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą.

Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33 i Rb-35 za IV kwartały 2018 r. oraz rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR za rok 2018.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności