W Dz.Urz. Monitor Polski opublikowano dwa obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z 18.10.2021 r. w sprawie wysokości obydwu rodzajów odsetek ustawowych (poz. 952 i 953). Nowe stawki odsetek obowiązują od 7.10.2021 r.

Zgodnie z art. 359 § 1 KC, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Takie odsetki ustawowe określa się jako odsetki kapitałowe.

Z art. 359 § 2 KC wynika, że jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Ważne

Od 7.10.2021 r. odsetki kapitałowe wynoszą 4% w stosunku rocznym. W okresie 20.5.2020 r. – 6.10.2021 r. wynosiły 3,6% w stosunku rocznym.

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 481 § 1 KC).

Zgodnie z art. 481 § 2 KC, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Ważne

Od 7.10.2021 r. odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 6% w stosunku rocznym. W okresie 20.5.2020 r. – 6.10.2021 r. wynosiły 5,6% w stosunku rocznym.

Jak widać wysokość obydwu odsetek ustawowych wzrosła od 7.10.2021 r., co jest rezultatem decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Na posiedzeniu 6.10.2021 r. RPP podniosła bowiem stopy procentowe NBP ustalając je na następującym poziomie, stopa:

  • referencyjna 0,50% w skali rocznej;
  • lombardowa 1,00% w skali rocznej;
  • depozytowa 0,00% w skali rocznej;
  • redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;
  • dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej.