Na podstawie dodanych do art. 36 ustawy z 16.9.1982 r. ‒ Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 ze zm.; dalej: PrSpółdz) nowych regulacji zawartych w § 9‒13, zarząd lub rada nadzorcza spółdzielni uzyskały kompetencję do zarządzenia podjęcia określonej uchwały przez walne zgromadzenie spółdzielni na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała walnego zgromadzenia – podjęta w powyższym trybie – będzie dopuszczalna, gdy wszyscy członkowie zostaną zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka będzie mogła być przy tym wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przy obliczaniu kworum uwzględnieniu podlegać będą z kolei zarówno członkowie uczestniczący przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Ważne
Co istotnie, głosowanie w trybie wyżej opisanym będzie mogło zostać przeprowadzone niezależnie od postanowień (również odmiennych) statutu spółdzielni.

Zgodnie z przepisami tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0” rozwiązania, o których mowa wyżej, znajdować mają swoje zastosowanie w czasie (każdorazowego) wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

Dodatkowo, zawiadomienie zarówno członków, związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spółdzielczej o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia spółdzielni, jak też zgłoszenie przez uprawnionych do żądania zwołania walnego zgromadzenia zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, będą mogły zostać dokonane także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.