W obecnym stanie prawnym z art. 115 KC wynika, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Przepis ten ma znaczenie także w postępowaniu cywilnym, ponieważ przepisy KPC nie regulują zasad liczenia terminów samodzielnie, ale odsyłają w tym względzie do przepisów KC (art. 165 § 1 KPC). W praktyce istnieją wątpliwości co do tego, czy przepis ten ma zastosowanie także do terminu upływającego w sobotę czy nie.

Z orzecznictwa sądowego wynika jednoznacznie, że sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 KC w zw. z art. 165 § 1 KPC. Sąd Najwyższy uznaje, że dniem ustawowo wolnym od pracy jest tylko dzień uznany za wolny przepisami ustawowymi, a nie np. dzień przyjęty za wolny u danego pracodawcy. Sobota nie jest więc powszechnym dniem wolnym od pracy – nie stanowi tego żadna ustawa. Jednak w związku z licznymi praktycznymi wątpliwościami w tym zakresie wśród przedsiębiorców zdecydowano o nowelizacji art. 115 KC. Ponadto miano na względzie, że sobota jest dniem, w którym zazwyczaj nie działają urzędy i sądy, więc zachowanie terminu upływającego w sobotę mogłoby być niejednokrotnie bardzo trudne. W wielu szczególnie mniejszych miejscowościach także placówki pocztowe są nieczynne w sobotę, co w praktyce uniemożliwia dokonanie jakiejkolwiek czynności procesowej w takim dniu. Uznano także, że konieczność zmiany wynika z przemian cywilizacyjnych i obecnego statusu soboty jako faktycznie kolejnego dnia wolnego od pracy dla większości pracowników (inaczej niż w czasie, kiedy przepis ten był uchwalany).

W związku z tym od 1.1.2017 r. z przepisu art. 115 KC będzie wynikało, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Analogiczne zasady liczenia terminu upływającego w sobotę obowiązują już obecnie w postępowaniu sądowo-administracyjnym i w Ordynacji podatkowej oraz w postępowaniu administracyjnym (w tym ostatnim wynika to z orzecznictwa sądowego).

Z mocy art. 19 ww. ustawy przepis art. 115 KC w nowym brzmieniu będzie stosowany także do terminów, które nie upłynęły przed 1.1.2017 r. (kiedy to ustawa ta wejdzie w życie).

Przykład

Termin na dokonanie czynności procesowej w postępowaniu cywilnym upływa

w sobotę – 7.1.2017 r. Z mocy znowelizowanego art. 115 KC czynność ta będzie mogła być dokonana najpóźniej 9.1.2017 r. (poniedziałek). Także jeżeli termin na dokonanie czynności procesowej w postępowaniu cywilnym upływałby w piątek – 6.1.2017 r. (święto Trzech Króli), to z mocy znowelizowanego art. 115 KC czynność ta mogłaby być dokonana najpóźniej w 9.1.2017 r. (poniedziałek).