Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30.3.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 482).

W myśl zmienionego rozporządzenia, jeżeli jednostką statystyczną (kod świadczenia, wynikający z powiązania kodu funkcji ochrony zdrowia oraz kodu jednostki statystycznej) jest badanie, świadczeniodawca będzie przekazywał w odniesieniu do wykonanych badań, znajdujących się w wykazie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i diagnostyki nieobrazowej, związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zbiorcze dane o liczbie wykonanych badań według kodów podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku danych, gdy jednostką statystyczną jest badanie, okres sprawozdawczy będzie obejmował sześć miesięcy, a dane powinny zostać przekazane nie później niż w terminie 20 dni od zakończenia półrocza, którego dotyczą.

Nowelizacja rozporządzenia zmienia także niektóre objaśnienia w załączniku nr 1 dotyczącym kodów funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń.

Uchyla także w załączniku nr 3 do rozporządzenia dotyczącego kodów wymaganych do oznaczania poszczególnych kategorii tabelę nr 17, czyli dotyczącą wykazu badań, o których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej składa sprawozdanie jednostkowo.