Zmiana rozporządzenia w sprawie WPF a regulacje tarczy antykryzysowej łagodzące wskaźniki budżetowe

W dniu 14.8.2020 r. weszło w życie rozporządzenie MF z 10.8.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1381). W istocie rzeczy zmiany wprowadzone na mocy ww. rozporządzenia mają na celu urzeczywistnienie wprowadzenia w życie regulacji DopłKredBankCOVID19U. Dla przypomnienia, wspomniana ustawa wprowadziła różne korzystne rozwiązania dla finansów samorządów, w tym w zakresie regulacji art. 15zob KoronawirusU, dotyczącego wskaźnika z art. 243 ust. 1 FinPubU. Powyższe rozporządzenie umożliwia praktyczne wykazanie tych nowych mechanizmów finansowych luzujących gospodarkę finansową samorządów. Temu służy zaś wprowadzenie, jako załącznik do ww. rozporządzenia, nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, która uwzględnia nowe pozycje (skutki ww. mechanizmów z tarczy), a odnoszące się do wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Zmiany w tym wzorcu polegają zasadniczo na umożliwieniu wykazywania w prognozie finansowej (specjalnych nowych wierszach) danych:

  1. spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zgodnie z art. 15zob ust. 1 KoronawirusU zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań;
  2. wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które stosownie do art. 15zob ust. 2 pkt 2 KoronawirusU przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące.

Zmiany wprowadzone do wzorca wieloletniej prognozy finansowej są warte szczególnej uwagi, m.in. z tego względu, że w niedalekiej perspektywie czasowej (do 15 listopada) każda jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana przedłożyć:

  1. regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania);
  2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego

– projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej.

Co istotne, wspomniane dokumenty powinny uwzględniać nowe dane ustalane w oparciu o regulacje tarczy antykryzysowej. Dokumenty te będą także podlegać opiniowaniu przez właściwe miejscowo regionalne izby obrachunkowe. Kompetencja izb w tym zakresie przedmiotowym wynika z art. 13 pkt 3 i 12 RegIzbObrachU. Z regulacji tych wynika, że do zadań izb należy wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.

Skoro tak, to jednostki samorządu terytorialnego powinny ze szczególną ostrożnością przystąpić do sporządzenia wskazanych dokumentów finansowych, z uwzględnieniem wskazanych mechanizmów łagodzących parametry budżetów tych jednostek.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności