Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Rozporządzenie zmieniające uwzględnia rozwiązania przyjęte w ustawach:

  • z 17.12.2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2292),
  • z 15.1.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 68),
  • z 28.1.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 178),
  • z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 177).

Ponadto nowe przepisy zmieniają opis paragrafów dochodowych i wydatkowych, które mają zastosowanie do związków gminnych, w związku z możliwością tworzenia związków powiatowo - gminnych.

Informacje ogólne – podstawa dokonania zmian i terminy wejścia w życie nowych przepisów

Podstawą dokonania zmian w przedmiotowym rozporządzeniu są przepisy art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie tych przepisów Minister Finansów w rozporządzeniu ustala szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z wejściem w życie wskazanych wyżej ustaw zaistniała konieczność dokonania odpowiednich zmian w rozporządzeniu.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie 27.2.2016 r., z mocą od 1.1.2016 r. W innym terminie wprowadzono przepisy dotyczące dodania paragrafu „021 - Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych” (zmiana związana z tzw. „podatkiem bankowym”), które weszły w życie 27.2.2016 r., z mocą od 1.2.2016 r. oraz przepisy dotyczące dodania w dziale 752 rozdziału „75205 - Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych”, które weszły w życie 4.3.2016 r.

Przepisy rozporządzenia zmieniającego znajdą zastosowanie do realizacji ustawy budżetowej oraz uchwał budżetowych na rok 2016.

Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna

W związku z uchwaleniem ustawy z 17.12.2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego i utworzeniem państwowej jednostki organizacyjnej „Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego” z siedzibą w Poznaniu w dziale 750 – Administracja publiczna dodano rozdział 75086 - Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Zmiany w dziale 752 – Obrona narodowa

W celu umożliwienia klasyfikowania w dziale 752 – Obrona narodowa wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych, zgodnie z przepisami ustawy z 28.1.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze oraz ustawy z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze, utworzono rozdział 75205 - Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych.

Zmiany związane z wprowadzeniem tzw. „podatku bankowego”

W związku z wejściem w życie ustawy z 15.1.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych rozporządzenie zmieniające dodaje w załączniku nr 3 „Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)” paragraf 021 - Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych. Celem tej zmiany jest zapewnienie odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej służącej ewidencji nowych dochodów budżetu państwa z tzw. podatku bankowego.

Zmiany związane z możliwością tworzenia związków powiatowo-gminnych

Przepis art. 73b ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) stanowi, że do związku międzygminnego będzie mógł przystąpić powiat. W takim przypadku nastąpi przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w tym zakresie. Rozporządzenie zmieniające wprowadza zmiany w załącznikach nr 3 i 4 polegające na rozszerzeniu opisów paragrafów dochodowych i wydatkowych, które mają zastosowanie do związków gminnych, poprzez dodanie „związków powiatowo – gminnych”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności