Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

1) gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych,

2) wydatkowaniem środków publicznych,

3) finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,

4) zaciąganiem zobowiązań angażujących środki publiczne,

5) zarządzaniem środkami publicznymi,

6) zarządzaniem długiem publicznym,

7) rozliczeniami z budżetem UE.

W rezultacie państwowe jednostki budżetowe, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., dalej: FinPubU), sporządzają sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym.

Rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym określone zostały obecnie w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.12.2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1793 ze zm.). Rozporządzenie to uległo zmianie 1.2.2019 r. - na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22.1.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 137). Wprowadzona w rozporządzeniu zmiana jest powiązana ze zmianą terminów przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 FinPubU. Założeniem tych zmian jest odciążenie dysponentów, z racji tego, że dotychczasowe terminy sporządzania sprawozdań w układzie tradycyjnym i zadaniowym były zbieżne. W rezultacie dokonano przesunięcia terminów sprawozdawczości tradycyjnej, a dodatkowo dokonano zmian terminów sprawozdawczości w układzie zdaniowym - w stosunku do sprawozdawczości tradycyjnej.

Nowe terminy mają pozwolić na bardziej równomierne rozłożenie prac związanych z przygotowaniem w tym okresie materiałów na potrzeby projektu ustawy budżetowej oraz wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych przez poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa.

Po wprowadzeniu zmian roczne sprawozdania w układzie zadaniowym będą przekazywane przez dysponentów środków budżetu państwa w następujących terminach:

1) dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - 19 lutego,

2) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - 28 lutego,

3) dysponenci części budżetowych - 11 marca.

Zmiana rozporządzenia ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania sprawozdań rocznych za 2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności