Wniosek o finansowe wsparcie – wymagane dokumenty

Projekt przewiduje zmianę w zakresie niektórych dokumentów, których załączenie do wniosku o udzielnie finansowego wsparcia gminie, jednoosobowej spółce gminnej albo spółce celowej, jako beneficjentowi wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK), jest wymagane zgodnie obowiązującymi przepisami.

I tak, do wniosku załączeniu podlegać będzie (oprócz pozostałych dokumentów, w niezmienionym ich kształcie):

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia decyzji o pozwoleniu na budowę opatrzona klauzulą organu wydającego tę decyzję, stwierdzającą, że decyzja ta stała się (nowość) ostateczna lub (jak dotychczas) wykonalna ‒ w sytuacji gdy planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę. Celem wprowadzonej zmiany jest dostosowanie treści rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 27.4.2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 823; dalej: rozporządzenie) do obowiązujących przepisów prawnych. Projektodawcy przypomnieli bowiem, że art. 16 ustawy z 14.6.1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: KPA) posługuje się wyłącznie pojęciem decyzji ostatecznych – jako decyzji, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednocześnie KPA nie zawiera sformułowanej wprost definicji decyzji wykonalnej. Przepis art. 130 § 1 KPA wskazuje bowiem jedynie, że decyzja nie ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Należy zatem uznać, że decyzja wykonalna to taka, która może być realizowana (wykonana) po jej wydaniu. Co ważne, najczęściej decyzje ostateczne są jednocześnie decyzjami wykonalnymi. Wobec powyższego, projektodawcy wskazali, że z dotychczasowej praktyki BGK wynika, że beneficjenci uzyskują od organów decyzje opatrzone jedynie klauzulą ostateczności.

Ważne

Wprowadzenie możliwości przedłożenia decyzji opatrzonej klauzulą ostateczności stanowiło będzie więc znaczne udogodnienie dla beneficjentów.

Jednocześnie, pozostawiono przy tym beneficjentowi alternatywę w postaci złożenia decyzji opatrzonej jedynie klauzulą wykonalności. Autorzy projektu wyjaśnili bowiem, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. ‒ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), roboty budowlane można rozpocząć już na podstawie samej decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie jest więc wymagane, aby decyzja ta była decyzją ostateczną, a jedynie wykonalną. Dla poparcia zasadności takiej alternatywy wskazano również, iż zgodnie z przepisami § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.6.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963 ze zm.) organ wydaje inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna, albo w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia – za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Projekt proponowanej zmiany powstał więc w wyniku konsultacji z BGK, który wskazywał na wysoką częstotliwość pojawiania się w dokumentach stanowiących załącznik do wniosku decyzji opatrzonych przez organy klauzulą ostateczności, nie zaś wykonalności. Aktualne brzmienie zmienianego przepisu powoduje zaś, że wnioskodawca przedstawiający decyzję opatrzoną jedynie klauzulą ostateczności (bez wskazania na wykonalność) jest zobowiązany do uzyskania kolejnego egzemplarza decyzji, opatrzonego już klauzulą wykonalności.

Ważne

Rozszerzenie przepisu o możliwość przedstawienia także decyzji ostatecznej ma zatem na celu ułatwienie zebrania odpowiednich załączników do wniosku.

Projekt budowlany

W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1‒4 i 6, art. 4 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2321 ze zm.; dalej: FinWspLokBezdU), zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę projekt budowlany albo dokumentacja dołączona do zgłoszenia budowy tych robót, potwierdzająca zgodność z przepisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 4.3.2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (Dz.U. z 2019 r., poz. 457; dalej: rozporządzenie o standardach):

1) rodzaju przedsięwzięcia,

2) liczby: tworzonych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; mieszkań chronionych; lokali mieszkalnych powstających z udziałem gminy albo związku międzygminnego w wyniku realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 5a ust. 1 FinWspLokBezdU; tymczasowych pomieszczeń oraz liczby miejsc w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych i ogrzewalniach,

3) powierzchni użytkowych budynków lub ich części,

4) zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, przyłączy technicznych oraz kosztów tych przyłączy i miejsca ich włączenia do sieci (nowe brzmienie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia). Jak wskazano to przy tym w projekcie przepisów zmieniających, powyższa zmiana jest bezpośrednio związana z wejściem w życie Rozporządzenia o standardach. Nowa regulacja wprowadza zatem obowiązek sporządzenia dokumentacji dołączonej do zgłoszenia budowy przedsięwzięcia zgodnie ze standardami, które mają zapewnić jak najwyższą użyteczność społeczną przedsięwzięć.

Kopia dokumentu potwierdzającego przewidywaną cenę sprzedaży

W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 FinWspLokBezdU, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego przewidywaną cenę sprzedaży, a jeżeli przedsięwzięcie rozpoczęte zostało przed dniem złożenia wniosku ‒ potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz (nowość) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU).

Ważne

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia do przepisu art. 14 pkt 2 lit. a FinWspLokBezdU, zgodnie z którym do kosztów przedsięwzięcia zalicza się ‒ w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 FinWspLokBezdU ‒ cenę ustaloną w umowie sprzedaży, pomniejszoną o wartość rynkową gruntu, określoną w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami GospNierU. Projektowane rozwiązanie wprowadza zatem obowiązek dołączenia do wniosku o udzielenie finansowego wsparcia także i potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w tych wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 FinWspLokBezdU, jako dokumentu niezbędnego do określenia wartości budynku.

Projekt rezygnuje z kolei z obowiązku załączania do wniosku także potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP, mającego zastosowanie w odniesieniu do wnioskodawców będących organizacjami pożytku publicznego, jednoosobowymi spółkami gminnymi lub spółkami celowymi, które po raz pierwszy składają wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na podstawie FinWspLokBezdU. Zmiana ta ma na celu ułatwienie i przyśpieszenie składania wniosków. Informacje o numerze NIP lub REGON są bowiem dostępne publicznie – czy to w Biuletynach Informacji Publicznej, czy też w Krajowym Rejestrze Sądowym, stąd też nie jest konieczne składanie urzędowych zaświadczeń w tym przedmiocie.

Wniosek o finansowe wsparcie – procedury

Proponuje się także wprowadzenie procedury ponownego sprawdzenia przez BGK, czy złożony wniosek ‒ po jego pierwotnym uzupełnieniu lub poprawieniu ‒ spełnia wymagania określone przepisami FinWspLokBezdU i rozporządzenia. Przypomnieć bowiem należy, iż aktualne przepisy przewidują niejako jednorazową procedurę sprawdzenia wniosku, zaś w razie ustalenia jego braków, wezwanie wnioskodawcy przez BGK do jego uzupełnienia lub poprawy ze wskazaniem ich zakresu. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie, podlega z kolei zwrotowi bez jego rozpoznania. Projekt wprowadza zatem regulację, przewidującą, iż po uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku przez wnioskodawcę, BGK w terminie 30 dni dokonywał będzie ponownego sprawdzenia, czy wniosek taki spełnia wszystkie wymagania. Istotą powyżej zmiany jest więc doprecyzowanie procedury udzielania finansowego wsparcia. Zmiana wprowadza bowiem brakujący dotychczas element procedury w postaci sprawdzenia przez BGK poprawionego już wniosku pod względem spełnienia wszystkich koniecznych wymagań.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia

Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu zmian do treści aktualnego załącznika nr 1 do rozporządzenia, określającego zakres informacji, jakie winien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia.

Przepisy przejściowe

Przewiduje się, że do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających, zastosowanie w dalszych ciągu będą miały przepisy dotychczasowe, z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku wniosków złożonych w okresie od 9.3.2019 r. do dnia wejścia w życie przepisów zmieniających, wymagane przepisami zmieniającymi oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o standardy określone w rozporządzeniu o standardach albo, że wobec przedsięwzięcia nie stosuje się standardów zgodnie z § 2 rozporządzenia o standardach, wnioskodawca zobligowany będzie złożyć już w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów wykonawczych.

W uzasadnieniu proponowanego rozwiązania wyjaśniono bowiem, iż w związku, z tym, że od dnia wejścia w życie rozporządzenia o standardach, beneficjenci wsparcia są obowiązani stosować do przedsięwzięć określone w nim standardy, korzystne dla nich będzie złożenie oświadczenia o tym, że przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z tymi standardami, albo też – że nie stosuje się do niego standardów. Pozwoli to bowiem na wyjaśnienie tej kwestii już na wstępnym etapie procedowania, co ułatwi postępowanie zwłaszcza w stosunku co do tych wnioskodawców, którzy realizują przedsięwzięcia podlegające wyłączeniu ze stosowania standardów.

Projekt rozporządzenia zmieniającego skierowany został aktualnie do opiniowania.