Resort edukacji rozpoczął procedurę nowelizacji rozporządzenia MEN z 13.8.2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 956). Projekt nowelizacji tego rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN i przesłany do uzgodnień resortowych i konsultacji społecznych. Projekt zakłada nadanie nowej treści § 4 ust. 1, 2 i § 9 rozporządzenia. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1265) oraz ustawą z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811). Ze względu na potrzebę łagodnego zakończenia rozpoczętego w 2009 r. procesu obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie z dniem 1.9.2014 r. wprowadzono zmianę polegająca na rozłożeniu tego procesu na 2 lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016. Rozciągnięcie tego procesu na rok 2015/2016 musiało zostać uwzględnione w przedmiotowym rozporządzeniu.

Ważne
Zgodnie z projektowanym brzmieniem przepisów § 4 ust. 1 i 2 przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy na lata 2013–2015 są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, na rok 2016 i kolejne lata budżetowe, są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zmiana § 9, stosownie do którego w rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa za rok 2013 i rok 2014 do kalkulacji kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4, oraz do kalkulacji średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 5 ust. 3, uwzględnia się liczbę dzieci w wieku 2,5–5 lat, polega na rozszerzeniu stosowania przedmiotowego mechanizmu na rok 2015.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.