20.1.2015 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z 10.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 6). Jest to już druga nowelizacja rozporządzenia MEN z 13.8.2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 956).

Konieczność zmiany rozporządzenia związana była z dostosowaniem przepisów do stanu prawnego wynikającego z ustawy z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1265) oraz ustawy z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

W związku z rozłożeniem procesu obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 była niezbędna zmiana przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia z 2013 r., zgodnie z którymi przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego były rozliczane w latach 2013–2014 przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowił załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W poprzedniej wersji rozporządzenia rozliczenie dotacji celowej na 2015 r. miało nastąpić już na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowił załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 4 ust. 2 rozporządzenia z 2013 r.). Nowelizacja rozporządzenia wydłuża o rok termin rozliczania dotacji na „przejściowym” formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia. Tym samym wzór określony w załączniku nr 2 będzie używany do rozliczania dotacji dopiero w 2016 r.

Ważne
Podobnie mechanizm rozliczania wykorzystania dotacji celowej w stosunku do kalkulacji kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości określony w § 9 rozporządzenia będzie również stosowany o rok dłużej niż pierwotnie zakładano tzn. przez 2015 r.