Zmiana rozporządzenia określającego wzory ogłoszeń zamieszczanych w BZP

Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 1 do rozporządzenia (ogłoszenie o zamówieniu) w sekcji IV: Procedura część IV.6) Informacje administracyjne, a także w załączniku nr 2 do rozporządzenia (ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie) w sekcji IV: Procedura w części IV.1) Tryb udzielenia zamówienia pkt IV.1.6. Zmiany w treści wzorów polegają na wykreśleniu wyrazów „pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)”.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie wzorów ogłoszeń do aktualnego brzmienia art. 93 ZamPublU, określającego przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 12 ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693) dokonano bowiem zmiany w art. 93 ZamPublU, polegającej na zmianie brzmienia wprowadzenia do wyliczenia w ust. 1a oraz na uchyleniu ust. 1b i tym samym na umożliwieniu zamawiającym unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia, a więc nie tylko w przypadku finansowania zamówienia lub jego części ze środków unijnych, środków EFTA albo w przypadku finansowania ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe. Obecnie więc, na mocy art. 93 ust. 1a ZamPublU, zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (…)”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności