Podkreślić należy, że przepisy ZmWpisOdwKoszty17 w zakresie ustalonej dotychczas w rozporządzeniu wysokości wpisu od odwołania nie uległy zmianie. Określono natomiast wysokość wpisu (15 000 zł) od odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, czyli usługi wprowadzone do ZamPublU na skutek ZmZamPublU16. Dotyczy to usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi przez ZmZamPublU16 zmieniono reguły rozliczania kosztów w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez KIO określone w § 5 rozporządzenia ZmWpisOdwKoszty17, co w ujęciu porównawczym przedstawia poniższa tabela.

Koszty w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez KIO

Przed zmianą rozporządzenia

Po zmianie rozporządzenia

Pkt 1 – jeżeli w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu , KIO orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, KIO zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego

Pkt 1 – jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu , a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił, wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ZamPublU, żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, KIO:

a) orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu albo

b) zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego, jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy

Pkt 2 – jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości:

a) przed otwarciem rozprawy – KIO orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu,

b) po otwarciu rozprawy – KIO zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego

Pkt 2 – jeżeli zamawiający uwzględnił w części zarzuty przedstawione w odwołaniu i pozostałe zarzuty zostały przez odwołującego wycofane, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił, wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ZamPublU, żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów, KIO:

a) orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP kwoty uiszczonej tytułem wpisu albo

b) zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego, jeżeli uwzględnienie zarzutów odwołania w części nastąpiło po otwarciu rozprawy

Pkt 3 – jeżeli o dwołujący cofnął odwołanie:

a) przed otwarciem rozprawy – KIO orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu,

b) po otwarciu rozprawy – KIO zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2 , od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw

Pkt 3 – jeżeli odwołujący cofnął odwołanie , KIO:

a) orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku UZP 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu, jeżeli odwołanie zostało cofnięte przed otwarciem rozprawy,

b) zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania , albo po otwarciu rozprawy