Stan faktyczny

Elżbieta Z. była zatrudniona w Elektrociepłowni Z. od 1988 r. W 2005 r. rozpoczęła się prywatyzacja zakładu (wcześniej była to firma państwowa, następnie skomercjalizowana). Inwestor – spółka E., który rok później przejął 100% udziałów w elektrociepłowni – zawarł ze związkami zawodowymi pakiet socjalny, zawierający gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników w okresie 72 miesięcy od daty wejścia w życie pakietu. Umowa ta ostatecznie obowiązywała od maja 2006 r., a gwarancje zatrudnienia miały obowiązywać do maja 2012 r., z wyjątkiem pracowników w wieku przedemerytalnym. W ich przypadku zwiększona ochrona obowiązywała do dnia osiągnięcia przez nich uprawnień emerytalnych.

Pakiet socjalny został później włączony do obowiązującego w elektrowni zakładowego układu zbiorowego pracy, w związku z tym w układzie znalazły się także gwarancje zatrudnienia dla pracowników w wieku przedemerytalnym.

Jednak w 2015 r. układ ten został wypowiedziany i zawarto nowy, w którym gwarancje zatrudnienia dla pracowników w wieku przedemerytalnym nie zostały już zapisane.

Wszyscy pracownicy w trybie art. 24113 § 2 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. – dalej: KP) otrzymali wypowiedzenia zmieniające, w związku ze zmianą układu zbiorowego. Wypowiedzenie takie otrzymała również Elżbieta Z., ale odmówiła przyjęcia nowych warunków zatrudnienia, a następnie skierowała do sądu pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie dotychczasowych warunków pracy i płacy, według poprzedniego układu zbiorowego, zawierającego wspomniane gwarancje socjalne.

Rozstrzygnięcie SN

Rozstrzygając negatywnie dla pracownicy SN wskazał, że w rozpoznawanej sprawie pakiet socjalny już nie obowiązywał. W samej umowie zakreślono czas obowiązywania pakietu na 72 miesiące. Ponadto gwarancje zatrudnienia wpisano wprost do układu zbiorowego pracy, przez to pakiet socjalny w tym zakresie przestał obowiązywać już z chwilą wpisania gwarancji do układu zbiorowego pracy. Zresztą zmiana układu zbiorowego nastąpiła już po terminie wygaśnięcia pakietu socjalnego. W tej sytuacji obowiązują tylko przepisy zakładowego układu zbiorowego i roszczenie o przywrócenie poprzednich warunków pracy jest niezasadne.