Zmiana przesłanki odrzucenia oferty

Z uwagi na to, że nie przewidziano przepisów przejściowych dotyczących zmienionego art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU, ma on zastosowanie także do niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 28.8.2018 r. Oznacza to, że w postępowaniach będących w toku zamawiający mają obowiązek od tego dnia dokonywać oceny ofert zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU. Istotny jest więc moment dokonywania czynności oceny ofert i podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty (bądź uznanie oferty za niepodlegającą odrzuceniu) na podstawie art. 89 ust. 1 ZamPublU.

Na podstawie zmienionego art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) , a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

Doprecyzowano zatem, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegać będzie odrzuceniu także w przypadku, gdy realizacja rozwiązań w niej przyjętych powodowałaby naruszenie bezpieczeństwa podmiotów wskazanych w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, sporządzonym przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przywołany wykaz ma charakter niejawny, ale zamawiający, na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 4 ww. ustawy o zarządzaniu kryzysowym, są informowani przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń, których są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności