Zmiana związana jest z wprowadzeniem do systemu prawnego ustawy regulującej podstawy prawnej wdrażania PROW na lata 2014–2020 w nowej perspektywie finansowej. Stworzono w związku z tym możliwość występowania z wnioskiem o kontrole przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją Programu na podstawie nowej ustawy, a także uwzględnienie agencji płatniczej jako organu kompetentnego do występowania do Prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej.

Obecnie Prezes UZP wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o:

  • Narodowym Planie Rozwoju,
  • zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
  • wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
  • wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
  • pomocy społecznej.

Kontrola doraźna może też zostać wszczęta na wniosek agencji płatniczej, o której mowa w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Niezależnie od wnioskującego, aby doszło do uruchomienia kontroli z uzasadnienia wniosku instytucji zarządzającej lub agencji płatniczej musi wynikać, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.