Zmiana przepisów ZmDokWykR

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do zmiany terminu wejścia w życie obowiązkowej elektronizacji zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych (tj. z 1.1.2020 r. na 1.1.2021 r.). Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem 31.12.2019 r.

Warto przypomnieć, czego dotyczy § 2 ZmDokWykR, w którym wprowadza się zmiany, ponieważ nierzadko zamawiający zapominali dotychczas o wynikających z niego wymogach (tj. zwłaszcza możliwości złożenia oświadczeń wymienionych w DokWykR np. o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, nie tylko w oryginale, ale także w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), doprowadzając tym samym do naruszenia jego regulacji. Otóż (uwzględniając ww. zmiany odnośnie do terminu), w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ZamPublU, wszczętych w okresie od dnia 18.10.2018 r. do 31.12.2020 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w DokWykR, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy DokWykR, w brzmieniu nadanym ZmDokWykR, z tym że:

1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w DokWykR, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności