Zmiana przepisów wykonawczych dotyczących kształcenia specjalnego

1.9.2017 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z 9.8.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578). Podstawą wydania rozporządzania jest art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). W tym samym dniu również weszło w życie rozporządzenie MEN z 28.8.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1652).

Drugie rozporządzenie nie zmienia rozporządzenia z 2017 r. tylko stare rozporządzenie MEN z 24.7.2015 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113). Rozporządzenie z 2015 r. zostało wydane na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., dalej: OświatU), który co prawda już nie obwiązuje, ale stosownie do art. 363 ustawy z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 OświatU zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. Oznacza to, że w tym samy czasie będą obowiązywały dwie regulacje w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Nowe rozporządzenie MEN z 9.8.2017 r. ma na celu dostosowanie nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do nowych warunków wymuszonych reformą edukacji. Z kolei nowelizacja rozporządzenia z 2015 r. ma na celu ujednolicenie warunków nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w jeszcze działających szkołach starego typu, do warunków wynikających z rozporządzania z 2017 r.

Z nowych przepisów rozporządzania z 2015 r. dyrektor szkoły powinien zwrócić uwagę na § 7 ust. 7, zgodnie z którym, dyrektor szkoły powierza prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia. W § 6 ust. 11 rozporządzenia dodano przepis, zgodnie z którym dyrektor szkoły będzie zobowiązany do pisemnego zawiadamiania rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. W zawiadomieniu trzeba zamieścić informację o możliwości uczestniczenia w spotkaniu zespołu w sposób przyjęty w danej szkole lub ośrodku. Dotychczasowe regulacje wskazywały na obowiązek powiadamiania rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie spotkań zespołu, bez dookreślenia formy realizacji tego obowiązku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności