Na stronie internetowej Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja zakłada zmianę art. 39 ust. 1 AlkU przez nadanie mu brzmienia: Organy gminy i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień.

Warto przypomnieć, że przepis w jego obecnym kształcie wskazuje, iż: Organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 000 mieszkańców i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień.

Warto jeszcze wspomnieć o motywach, którymi kierowali się projektodawcy ww. rozwiązań legislacyjnych. Jak podano w uzasadnieniu wspomnianego projektu – usunięcie z art. 39 ust. 1 AlkU kryterium liczby mieszkańców umożliwi podpisywanie mniejszym gminom porozumień z gminami prowadzącymi izby wytrzeźwień. Spowoduje to wówczas odciążenie Policji od umieszczania osób w stanie nietrzeźwości, w jednostkach Policji a ponadto pozwoli na optymalne wykorzystanie istniejącej w kraju sieci izb wytrzeźwień. Zwrócono także uwagę na art. 74 ust. 1 SamGminU, zgodnie z którym gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Jeżeli zatem gmina, z uwagi na liczbę mieszkańców, która nie spełnia aktualnego kryterium ilościowego, nie może utworzyć swojej izby wytrzeźwień, to nie może również przekazać w drodze porozumienia innej gminie prowadzącej izbę wytrzeźwień zadania, którego w świetle aktualnych przepisów nie ma obowiązku wykonywać. Dopiero usunięcie kryterium liczby mieszkańców z art. 39 ust. 1 AlkU stworzy mniejszym gminom możliwość zawierania porozumień o powierzeniu zadania własnego gminy, związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizowanego w ramach izby wytrzeźwień.

Powyższe oznaczałoby możliwość umieszczania osób nietrzeźwych z obszarów mniejszych gmin w izbach wytrzeźwień znajdujących się w innych gminach, a nie w jednostkach Policji. Proponowana zmiany byłaby też zbieżna z duchem ustawy, bo doprowadzenie do jednostki Policji, o którym mowa w art. 40 AlkU ma charakter rozwiązania dodatkowego („W razie braku izby wytrzeźwień lub placówki osoby, o których mowa w ust. 1, mogą być doprowadzone do jednostki Policji”).

Niezależnie od powyższego wskazano, że zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym projektowanej ustawy będzie poprawa efektywności działań mniejszych gmin w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Tworzenie przez mniejsze gminy porozumień w zakresie prowadzenia izb wytrzeźwień zwiększy też bezpieczeństwo osób nietrzeźwych, kwalifikujących się do pobytu w takiej izbie oraz istotnie odciąży pracę Policji.

Podsumowując, projekt ustawy przewiduje korzystne rozwiązania. Może wywołać niewielkie skutki finansowe po stronie budżetów gmin, które zdecydują się na realizację uprawnienia wynikającego z projektu ustawy (a więc gmin z niewielką liczbą mieszkańców) oraz budżetu państwa. Ich analiza będzie elementem procesu decyzyjnego w każdej gminie, która będzie rozważała tworzenie lub współtworzenie izby wytrzeźwień.

Źródło: Sejm