Omawiane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1480 ze zm.). Główna zmiana rozporządzenia polega na zmianie w § 2 definicji „lekarza w trakcie specjalizacji”. W ten sposób ustawodawca umożliwia realizację świadczeń, przez lekarza, który ukończył pierwszy rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę.

Kolejną zmianą jest dookreślenie w § 7 ust. 2 pkt 2, że w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi powyżej 16 godzin na dobę oraz w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, bez względu na czas trwania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz osobę prowadzącą fizjoterapię. Powyższa zmiana ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, wentylowanym mechanicznie metodą nieinwazyjną, właściwej jakości udzielanych świadczeń oraz niezbędnej w procesie leczenia rehabilitacji.

Pozostałe zmiany o charakterze dookreślającym dotyczą załącznika do rozporządzenia. Zmianie uległa forma załącznika nr 4 dotyczącego warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej – obecnie jest to tabela. W powyższym załączniku dookreślono także, że lekarz w zakładach opiekuńczych udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek. W wymiarze tym uwzględnia się :

– cząstkowe etaty przeliczeniowe lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub geriatrii, lub gerontologii – zapewnienia się konsultację specjalistyczną przez co najmniej lekarza specjalistę psychiatrii oraz neurologii, – lub cząstkowe etaty przeliczeniowe lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub geriatrii, neurologii, psychiatrii, – lub lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: chorób wewnętrznych lub geriatrii, neurologii, psychiatrii.

Wprowadzona zmiana ma pomóc w uregulowaniu możliwości realizacji świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji i z I stopniem specjalizacji, we wskazanych dziedzinach medycyny, w zakładach opiekuńczych dla dorosłych. Ponadto w załączniku nr 4 w l.p. 2 „Świadczenia udzielane w warunkach domowych przez zespól długoterminowej opieki domowej lub przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową” w kolumnie 3 pkt 2, określającym inne warunki udzielania świadczeń, w przypadku świadczeniobiorcy wymagającego stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, powyżej 16 godzin na dobę dodano również dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, bez względu na czas trwania wentylacji mechanicznej. Ostatnia zmiana załącznika do rozporządzenia polega na ujednoliceniu przepisów w załączniku nr 4 w l.p. 2 „Świadczenia udzielane w warunkach domowych przez zespól długoterminowej opieki domowej lub przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową” w kolumnie 3 pkt 4 poprzez dodanie możliwości realizacji świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu przez osobę prowadzącą fizjoterapię.