Rozporządzeniem zmieniającym (Dz.U. 2018 poz. 197) znowelizowano trzy przepisy obowiązującego od kwietnia 2017 r. rozporządzenia MKiDN z 23.3.2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. 2017 poz. 709 ze zm., dalej: OcenaNauczArtR).

Zmiany dotyczą przede wszystkich odesłań do nieobowiązujących od 1.9.2017 r. przepisów ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, dalej: OświatU). Dotyczy to zarówno zmiany w § 2, jak również § 9 OcenaNauczArtR. Po nowelizacji, odwołania do przepisów ustawy Prawo oświatowe, które zastąpiły dotychczasowe odwołania do ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm., dalej: PrOśw), wskazują na jednakowo brzmiące normy. Zatem same kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora nie uległy zmianie.

Należy jednak zaznaczyć, że brak unormowań ustawowych, do których odwoływały się przepisy rozporządzenia, powodowało, że przez prawie 5 miesięcy zadania, stanowiące podstawę do oceny pracy nauczyciela i dyrektora, określone były jedynie w ustwie z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.). Oznacza to, że nie było podstaw prawnych, by dokonywać oceny pracy nauczyciela i dyrektora na podstawie nieobowiązujących już norm lub też norm Prawa oświatowego, do których nie odsyłały przepisy rozporządzenia. Toteż zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia zmieniającego, postępowania dotyczące oceny pracy nauczyciela lub dyrektora szkoły wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego powinny toczyć się wg unormowań wynikających z tego właśnie rozporządzenia zmieniającego.

Poza aktualizacją odesłań do PrOśw, znowelizowano również przepis § 4 OcenaNauczArtR poprzez wykreślenie funkcji jaką pełni Centrum Edukacji Artystycznej . Jednostka ta bowiem została utworzona na podstawie art. 32a ust. 1 OświatU, a obecnie jej status prawny określony jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z 22.9.2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz.U. 2004 Nr 226, poz. 2292 ze zm.).