Projekt przewiduje zmiany w kilkudziesięciu ustawach zmierzających uproszczenia procedur administracyjnych, w tym także związanych z prawem nieruchomości.

Głównym zamierzeniem projektodawcy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Swoista inflacja prawa negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wobec tego istnieje potrzeba dokonywania systematycznego przeglądu regulacji prawnych pod kątem identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie dla uczestników obrotu. Tak ustalone bariery administracyjne i prawne należy następnie eliminować z systemu prawnego albo modyfikować je do formy przystępnej dla uczestników obrotu (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-971-2022/$file/9-020-971-2022.pdf).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

W GospNierU rezygnuje się z obowiązku okresowych badań rynku nieruchomości przeprowadzanych dotychczas przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanych na te cele. W tym samym zakresie zmiany dotyczą centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Wyciągi z centralnego rejestru podlegają udostępnieniu na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

W KWU nowela poszerza krąg podmiotów, które mogą wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych o dodatkowe podmioty, tj. ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także o organy, o których mowa w art. 4 ust. 1 PrzekszUżytkWieczU oraz w art. 3 ust. 1 PrzekPrUżytWU oraz organy wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w tych ustawach.

Ustawa o drogach publicznych

W DrPublU nowelizacja precyzuje, że decyzje zarządcy drogi w sprawie udostępnienia kanału technologicznego, jak i odmowa jego udostępnienia następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.

Przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego

W PWKRSU w odniesieniu do przejmowania prawa własności lub użytkowania wieczystego spółek, o których mowa w ustawie, projektodawcy precyzują, że użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, nie wygasa, a z tytułu użytkowania wieczystego Skarb Państwa nie wnosi opłat rocznych. Ponadto wskazuje się, że po zakończeniu postępowania dotyczącego mienia i zobowiązań nieruchomości Skarbu Państwa przejmuje protokolarnie do zasobu Skarbu Państwa, na wniosek starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu prawnego. Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, właściwy ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu przekazuje nieruchomość w drodze czynności jednostronnej, o czym zamieszcza wzmiankę w protokole (dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych albo dyrektorowi oddziału terenowego KOWR). Protokół stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Ustawa zasadniczo ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tymczasem projekt skierowano do Biura Legislacyjnego oraz konsultacji m.in. przez Sąd Najwyższy, Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką,