Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ma szeroki i przekrojowy charakter, zmianami objęte zostały różne sfery życia społeczno-gospodarczego.

Ważne

Wnioskodawcy podnoszą, że istniejące rozwiązania prawne w DrPublU nie zawierają przepisów, które precyzowałaby możliwość przenoszenia uzyskanych przez stronę postępowania uzyskanych na ich podstawie praw i obowiązków na inny podmiot. Powyższe wywołuje konieczność inicjowania przez ten podmiot nowych postępowań o wydanie decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, wyrażeniu zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi oraz zajęcie pasa drogowego w normalnym trybie administracyjnym, co może zagrozić realizacji, a z pewnością znacząco wydłuża czas realizacji rozpoczętych przez dotychczasową stronę decyzji inwestycji. (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D5DC599E1236F27BC125881C0037CBBD).

Istotą nowelizacji jest przede wszystkim zmiana regulacji GazZiemŚwinU. Niemniej jednak zawiera ona także projekt nowelizacji DrPublU. Te regulacje odnoszą się do decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji lub przebudowie zjazdu, wyrażeniu zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi oraz zajęcie pasa drogowego. Istota proponowanych zmian sprowadza się do upoważnienia organu, który wydał decyzję w ramach dotychczasowych kompetencji wynikających z DrPublU, do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji będą podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona. Z dniem przeniesienia decyzji podmiot, na który została przeniesiona decyzja, wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z przenoszonej decyzji.

Możliwość przenoszenia decyzji wydanej na gruncie przepisów DrPublU dotyczyć będzie także przypadków zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w związku z budową infrastruktury telekomunikacyjnej, a także ciągami drenażowymi, przewodami i urządzeniami służącymi do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz innymi podziemnymi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1 PrGeolGórn. W tym wypadku sprawa ta będzie mogła być załatwiona w sposób milczący.

Projekt skierowany został do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska.