Zmiana przepisów określających szczegółową organizację publicznych szkół i przedszkoli

Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 4 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2018 r. poz. 691). Podstawowym celem rozporządzenia zmieniającego było usunięcie ze zmienianego aktu prawnego przepisów dotyczących możliwości zatrudniania asystenta w klasach I-III szkoły podstawowej. Jak to często bywa przy tego typu sytuacjach, nie obyło się również od innych zmian.

Zmiany dotyczące nazw szkół i przedszkoli

Duża część zmian dotyczy zasad związanych z nazewnictwem szkół i przedszkoli. W wyniku ich wprowadzenia stworzona została możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola o dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej. Określenie to miałoby informować o specyfice przedszkola lub szkoły i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki. Wprowadzenie takiego określenia będzie możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Dodatkowe określenie powinno zostać dodane bezpośrednio po nazwie przedszkola lub szkoły.

Terminy przekazywania i opiniowania arkuszy organizacyjnych

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów opinia zakładowych organizacji związkowych w sprawie projektu arkusza, przekazanego im przez dyrektora, powinna zostać wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. Począwszy od 10.4.2018 r. przepis ten uległ zmianie w ten sposób, że obecnie związki mają 10 dni roboczych (a nie kalendarzowych) na wydanie ww. opinii. Nowe przepisy wzbudziły pewne wątpliwości co do tego, czy sobotę należy traktować jako dzień roboczy (zgodnie z ustawą z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy - t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90 sobota nie jest wymieniona jako dzień wolny od pracy), czy też jako dzień wolny od pracy - tym samym niepodlegający wliczeniu do 10-dniowego terminu. Najbezpieczniejszym wyjściem będzie wybranie drugiego rozwiązania i przyjęcie, że sobota jest dniem wolnym od pracy, a tym samym nie podlega ona wliczeniu do ww. terminu. Dzięki temu związki otrzymają możliwość wydania opinii w nieco dłuższym czasie, a pod adresem dyrektora nie będzie można sformułować zarzutu naruszania przepisów dotyczących opiniowania projektu arkusza przez ograniczanie związkom niezbędnego do tego czasu.

W analogiczny sposób zmieniono sposób obliczania terminu:

1) wydawania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w sprawie arkusza przekazanego mu przez organ prowadzący - obecnie termin ten wyniesie 10 dni roboczych,

2) potrzebnego na wydanie opinii przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji - obecnie termin ten wyniesie 4 dni robocze,

3) potrzebnego na zatwierdzenie zmian do arkuszy organizacji przez organ prowadzący - obecnie wynosi on 7 dni roboczych.

Zmiana w zakresie treści arkuszy organizacji

Istotna zmiana dotyczy również zmian w treści arkuszy organizacji szkół i przedszkoli. Po zmianach:

1) oprócz liczby nauczycieli ogółem, arkusz powinien zawierać imię i nazwisko nauczyciela, a także w arkuszach organizacji szkoły rodzaj prowadzonych przez niego zajęć,

2) w arkuszu trzeba będzie zamieścić informację zgodnie z wymogami określonymi w art. 9d ust. 8 KartaNauczU - informacja dotycząca liczby nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacji,

3) w arkuszu organizacji szkoły podstawowej, oprócz liczby godzin zajęć świetlicowych, należy zamieszczać liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

Zasady podziału zbyt licznych oddziałów

Rozporządzenie zmieniające wprowadzi również od 1.9.2018 r. nowe zasady podziału oddziałów klasy I-III szkoły podstawowej, których liczebność wzrośnie ponad liczbę 25 uczniów. Zmiany te mają związek z likwidacją stanowiska asystenta nauczyciela - którego zatrudnienie jest obecnie obligatoryjne, jeżeli liczebność oddziału wzrosła o nie więcej niż o 2 uczniów ponad limit 25 uczniów, a jednocześnie dyrektor nie chciał dokonywać podziału. Po zmianie, jeżeli liczebność oddziału zwiększy się o nie więcej niż 2 uczniów, dyrektor będzie miał możliwość, ale nie obowiązek, dokonania podziału zbyt dużego oddziału. Obowiązek taki pojawi się, jeżeli oddział zwiększy się o więcej niż 2 uczniów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności