Zmiana przepisów KPA w zakresie instytucji ponaglenia

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ma szeroki i przekrojowy charakter, zmianami objęte zostały różne sfery życia społeczno-gospodarczego.

Ważne

Zgodnie z uzasadnieniem projektu wnioskodawcy zdiagnozowali szereg ograniczeń w funkcjonowaniu procedur administracyjnych, które dzięki proponowanych zapisom mają zostać wyeliminowane (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

W zakresie nowelizacji KPA propozycja zakłada zmianę dotyczącą instytucji ponaglenia.

Zgodnie z art. 37 §1 KPA stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, m.in. jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność). Zgodnie ze zmianą jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 KPA albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. W tym przypadku organ prowadzący postępowanie nie przekazuje ponaglenie organowi wyższego stopnia.

W praktyce, w przypadku ponagleń wnoszonych przed upływem terminu przewidzianego na rozpatrzenie sprawy, właściwe organy nie stwierdzają bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Takie sprawy niepotrzebnie angażują natomiast organy administracji publicznej. Ponaglenie wnoszone przed terminem przewidzianym na rozpatrzenie sprawy jest działaniem, które nie służy ani obywatelom, ani organom administracji.

Projektowane rozwiązanie nie wpływa na prawo strony do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do sądu administracyjnego, ponieważ nie ulega zmianie brzmienie art. 53 § 2b PostAdmU (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

Projekt skierowany został do opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności