Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ma szeroki i przekrojowy charakter, zmianami objęte zostały różne sfery życia społeczno-gospodarczego.

Ważne

Zgodnie z uzasadnieniem projektu wnioskodawcy zdiagnozowali szereg ograniczeń w funkcjonowaniu procedur administracyjnych, które dzięki proponowanych zapisom mają zostać wyeliminowane (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

W zakresie nowelizacji KPA propozycja zakłada zmianę dotyczącą instytucji ponaglenia.

Zgodnie z art. 37 §1 KPA stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, m.in. jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność). Zgodnie ze zmianą jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 KPA albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. W tym przypadku organ prowadzący postępowanie nie przekazuje ponaglenie organowi wyższego stopnia.

W praktyce, w przypadku ponagleń wnoszonych przed upływem terminu przewidzianego na rozpatrzenie sprawy, właściwe organy nie stwierdzają bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Takie sprawy niepotrzebnie angażują natomiast organy administracji publicznej. Ponaglenie wnoszone przed terminem przewidzianym na rozpatrzenie sprawy jest działaniem, które nie służy ani obywatelom, ani organom administracji.

Projektowane rozwiązanie nie wpływa na prawo strony do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do sądu administracyjnego, ponieważ nie ulega zmianie brzmienie art. 53 § 2b PostAdmU (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12358453/12867802/12867803/dokument549769.pdf).

Projekt skierowany został do opiniowania.