Projekt zakłada w odniesieniu do przepisów KPA zmiany w zakresie ostateczności decyzji i zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

Ważne

Projekt ustawy jest wynikiem prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji powołanej przez Sejm 21.7.2021 r. do zadań Komisji należały sprawy związane z ograniczeniem biurokracji; rozpatrywanie ustaw deregulacyjnych; przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie regulujących oraz występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu eliminowania takich przepisów, a także rozpatrywanie projektów ustaw dotyczących spraw związanych z ograniczeniem swobód gospodarczych (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1022-2022/$file/9-020-1022-2022.pdf).

Odnośnie ostateczności decyzji administracyjnych nowelizacja zakłada, że decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Zdaniem wnioskodawców zmiana ta stanowić będzie istotny wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że w sytuacji, w której organ wydając decyzję w całości uwzględnia żądanie strony, nie jest ona zainteresowana, by wnosić od takiej decyzji odwołanie. Jednocześnie – co istotne – strona nadal będzie miała możliwość doprowadzenia do uchylenia takiej decyzji na drodze sądowoadministracyjnej.

W zakresie możliwości złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, o jakim mowa w art. 127a §1 KPA projekt zakłada, że przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zmiana art. 127a § 1 KPA ma na celu umożliwienie stronie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na jego wniesienie. W obecnym stanie prawnym istnieją, bowiem kontrowersje, czy strona może złożyć przedmiotowe oświadczenie w dniu doręczenia jej decyzji, skoro termin na wniesienie odwołania rozpoczyna swój bieg dopiero w dniu następnym. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w sytuacji, w której strona, chcąc jak najszybciej otrzymać ostateczną decyzję, decyduje się na jej osobisty odbiór w siedzibie organu, który ją wydał i przy jej odbiorze chciałaby jednocześnie złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia od niej odwołania i otrzymać potwierdzenie, że jest ona ostateczna.

Projekt trafił do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych celem zaopiniowania.

Ustawa w omawianym zakresie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.