Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ma szeroki i przekrojowy charakter, zmianami objęte zostały różne sfery życia społeczno-gospodarczego.

Ważne

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie na gruncie ustaw procesowych, KPA, KPC, KPK, OrdPU oraz PostAdmU, jednolitych rozwiązań w zakresie skutków nadania w określony sposób pisma procesowego. Obecnie wymienione ustawy wykazują w tej mierze pewne odmienności, które – w szczególności w świetle zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konst) – nie znajdują uzasadnienia (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-240-2020/$file/9-020-240-2020.pdf).

W zakresie nowelizacji KPA propozycja zakłada przede wszystkim zmianę brzmienia art. 57 § 5 pkt 2, 4 i 6 KPA. Chodzi o przepis dotyczący ustalania terminów. Zgodnie z powołanym art. 57 § 5 pkt 2 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu PrPoczt albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Po nowelizacji termin będzie zachowany po nadaniu w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA ) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora pocztowego w rozumieniu PrPoczt po nadaniu w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ponadto doprecyzowano zasady zachowania terminu przez żołnierza, członka załogi statku morskiego, przez osobę pozbawioną wolności.

Wskazana propozycja jest wymagana z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Obecne regulacje nie realizują celu harmonizacji wyznaczonego normami prawa europejskiego.

Projekt skierowany do celem zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne, Biuro Analiz Sejmowych o zgodność z prawem UE.