Zmiana przepisów KPA dotyczących skutków doręczania pism procesowych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ma szeroki i przekrojowy charakter, zmianami objęte zostały różne sfery życia społeczno-gospodarczego.

Ważne

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie na gruncie ustaw procesowych, KPA, KPC, KPK, OrdPU oraz PostAdmU, jednolitych rozwiązań w zakresie skutków nadania w określony sposób pisma procesowego. Obecnie wymienione ustawy wykazują w tej mierze pewne odmienności, które – w szczególności w świetle zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konst) – nie znajdują uzasadnienia (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-240-2020/$file/9-020-240-2020.pdf).

W zakresie nowelizacji KPA propozycja zakłada przede wszystkim zmianę brzmienia art. 57 § 5 pkt 2, 4 i 6 KPA. Chodzi o przepis dotyczący ustalania terminów. Zgodnie z powołanym art. 57 § 5 pkt 2 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu PrPoczt albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Po nowelizacji termin będzie zachowany po nadaniu w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA ) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora pocztowego w rozumieniu PrPoczt po nadaniu w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ponadto doprecyzowano zasady zachowania terminu przez żołnierza, członka załogi statku morskiego, przez osobę pozbawioną wolności.

Wskazana propozycja jest wymagana z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Obecne regulacje nie realizują celu harmonizacji wyznaczonego normami prawa europejskiego.

Projekt skierowany do celem zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne, Biuro Analiz Sejmowych o zgodność z prawem UE.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności