Zmianie ma ulec m.in. art. 688§ 1 KC. Zgodnie z projektem wskazana regulacja ma mieć treść:

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na jego utrzymaniu, którzy nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Z kolei, dotychczasowa treść ww. regulacji jest następująca:

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Wskazana regulacja prawna, jakkolwiek zawarta jest w KC, to jednak może mieć znaczenie także dla gmin, a wynika to z faktu, że gospodarując mieniem komunalnym, wójtowie oddają lokale mieszkalne dla mieszkańców gminy na podstawie umów najmu. Wskazana regulacja wyznacza zaś krąg osób finansowo odpowiedzialnych za zapłatę czynszu i opłat właśnie za najem lokalu. 

Wspomniana nowelizacja w pewien sposób ogranicza możliwość dochodzenia m.in. przez gminy roszczeń finansowych z powyższego tytułu wobec wspomnianych osób pełnoletnich zamieszkujących z najemcą. 

Zresztą wynika to z treści uzasadnienia omawianego projektu, w którym m.in. stwierdzono, że:

Takie sformułowanie powoduje, że obecnie po osiągnięciu pełnoletności dzieci najemców odpowiadają solidarnie z rodzicami za zobowiązania czynszowe oraz zapłatę innych należnych opłat z tytułu najmu, nawet w sytuacji, gdy faktycznie nie osiągnęły one zdolności samodzielnego utrzymania się i pozostają na utrzymaniu rodziców czy też innych wstępnych.

(….)

W celu ujednolicenia sytuacji prawnej wszystkich pełnoletnich osób mieszkających i pozostających jeszcze na utrzymaniu swoich wstępnych jest zasadne wprowadzenie uregulowania, zgodnie z którym także w przypadku najmu lokalu mieszkalnego pełnoletnie osoby wspólnie zamieszkujące z najemcą nie będą ponosić faktycznej odpowiedzialności za czynsz i inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie będzie to zatem dotyczyć sytuacji, gdy dana osoba pozostaje faktycznie na utrzymaniu swojego wstępnego, ale tylko z tego powodu, że nie przejawia żadnej aktywności w kierunku samodzielnego utrzymywania się. W przeważającej mierze będzie to dotyczyć osób, które pobierają naukę w systemie dziennym lub są osobami niepełnosprawnymi.

Zatem, wskutek ewentualnej nowelizacji przepisów, gminy stracą potencjalną możliwość dochodzenia zaległych opłat i czynszów od wskazanej grupy lokatorów – którzy z przyczyn obiektywnych nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. Ta przesłanka zapewne będzie wysoce ocenna w sytuacji, gdy gminie przyjdzie dochodzić roszczeń na etapie postępowania sądowego.

Podsumowując, wskazana zmiana w KC, z punktu widzenia samorządów gminnych, nie wydaje się rozwiązaniem korzystnym. Oczywiście pewna grupa beneficjentów tych korzyści z pewnością na nie zasługuje, nie wiadomo jednak, jak gminy poradzą sobie w dowodzeniu swych racji, wykazując, że wspomniane wyjątkowe okoliczności nie występują.