Zmiana przepisów dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół

16 października 2019 r. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, która zakłada dokonanie zmian w zakresie dowozu do szkół dzieci (opubl. w Dz.U. z 2019 r. poz. 2248). Zmiana została podyktowana wydaniem postanowienia przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 17.10.2017 r. (sygn. akt S 1/17). Postępowanie toczące się przed TK zostało umorzone, ze względu na to, że skarga dotyczyła przepisów OświatU, która w czasie orzekania już nie obowiązywała. Niemniej jednak TK wydał postanowienie, w którym przedstawił Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwagi dotyczące celowości podjęcia działań ustawodawczych zmierzających do uregulowania kwestii zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i opiekuna do placówek oświatowych.

Dotychczasowe przepisy stanowiły, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 PrOśw bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 32 ust. 6 PrOśw). Po nowelizacji ustawy, przepisy dotyczące zwrotów poniesionych kosztów zostały przeniesione do osobnego przepisu, a także zostały ujednolicone dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz wobec innych dzieci dojeżdżających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem. Dotychczasowe rozwiązanie umożliwiało zawieranie umów między rodzicami a wójtem danej gminy, lecz nie było żadnych kryteriów w zakresie wysokości pokrywanych kosztów. Skutkiem tego były niepełne refundacje kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Nowelizacja przepisów PrOśw wprowadziła zasadę obliczania wysokości kosztów jednorazowego przewozu według wzoru, który bierze pod uwagę liczbę dodatkowych kilometrów, jakie musi pokonać opiekun by zawieźć swoje dziecko na odpowiednie zajęcia, pomnożony przez średnią cenę paliwa i średnie zużycie paliwa według danych producenta pojazdu. Ciekawostką jest to, że średnią cenę paliwa ma ustalać rada gminy na każdy rok szkolny.

Zwrot kosztów następuje jedynie na podstawie umowy zawartej pomiędzy wójtem a rodzicami, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Przepisy nowelizacji PrOśw wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw (a więc 3.12.2019 r.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności