Zmiana przepisów dotyczących zasady przechodzenia uczniów z jednego typu szkoły publicznej do innej

Zgodnie z tym przepisem minister właściwy ds. oświaty i wychowania powinien określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego. Upoważnienie to zostało nałożone na ministra ustawą z 6.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7). Zgodnie z projektem rozporządzenia wyłącznie uczeń konkretnej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej) oraz ogólnokształcącej szkoły artystycznej, przechodzący z jednego typu powyższych szkół do innego typu, będzie mógł być przyjęty tylko do odpowiednio równoległej klasy, natomiast różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, będą uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia – zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia. Z kolei w przypadku zasadniczych szkół zawodowych zakłada się rozwiązanie, zgodnie z którym uczeń każdej klasy tego typu szkoły będzie mógł być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego, ponieważ podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana w zasadniczych szkołach zawodowych odpowiada podstawie programowej kształcenia ogólnego realizowanej w klasie I liceum ogólnokształcącego. Projekt zakłada również, że uczniowie klas III zasadniczych szkół zawodowych będą mogli być przyjmowani do klas II technikum w zawodzie, w którym wyodrębniona została kwalifikacja wspólna z zawodem, w którym uczeń realizował kształcenie w szkole zawodowej. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem MEN z 23.12.2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 7), w zawodach, które są nauczane w technikum, pierwszą kwalifikacją jest zwykle kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole zawodowej, która stanowi jednocześnie merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych, wyższych już kwalifikacji w zawodzie, w ramach tego samego obszaru kształcenia. Z kolei w § 3 projektu znalazły się rozwiązania regulujące zasady przyjmowania do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, ucznia przechodzącego: 1) z ogólnokształcącej szkoły artystycznej do odpowiedniej programowo wyższej klasy określonego typu publicznej szkoły ogólnokształcącej, 2) z klasy II technikum lub klasy II liceum plastycznego do klasy II liceum ogólnokształcącego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby pozostałych lat nauki z trzech do dwóch, 3) ze szkoły publicznej, w której obowiązkowym zajęciem edukacyjnym był język mniejszości narodowej lub etnicznej albo język regionalny, do odpowiedniej klasy programowo wyższej w odpowiednim typie szkoły publicznej, w której ten język nie jest obowiązkowym zajęciem edukacyjnym; – warunkiem jest jednak, by uczniowie, wskazani w pkt 1 i 2 powyżej, zmieniający typ szkoły, mieli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących realizowanych w szkole, do której przechodzą, oceny wyższe od oceny niedostatecznej, natomiast w przypadku uczniów z pkt 3 – by mieli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole, do której przechodzą, oceny wyższe od oceny niedostatecznej. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności