Zmiana przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne – projekt

Chociaż Ministerstwo Infrastruktury pracuje równolegle nad całkiem nową strukturą przepisów techniczno-budowlanych, które mają zastąpić przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124), to jednak zdecydowano się na pilną aktualizację obecnych rozwiązań. Nowe przepisy mają co prawda doprowadzić, w ocenie Ministerstwa, do określenia nowoczesnych i jednoznacznych wymagań technicznych w drogownictwie , to jednak w obecnym stanie, w związku ze wzrostem liczby inwestycji realizowanych na drogach publicznych oraz ujawniających się nieścisłości w obowiązujących przepisach, zdecydowano się na ich nowelizację. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się negatywny wpływ niejasnych przepisów na obecnie realizowane inwestycje.

W związku z powyższym, projekt nowelizacji za cel przyjmuje wyłącznie korektę i doprecyzowanie istniejących przepisów, a nie wprowadzanie nowych rozwiązań i warunków. Proponowane w projekcie rozwiązania wynikają przede wszystkim z doświadczeń zarządców dróg, wykonawców robót budowlanych, czy organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Zdaniem Ministerstwa, znaczny wpływ na projektowane rozwiązania miały doświadczenia resortu właściwego ds. transportu w realizacji rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Duża grupa propozycji była oparta na doświadczeniach resortu wynikających z rozpatrywania wniosków o upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów nowelizowanego rozporządzenia.

Warto zauważyć, że równolegle procedowane są projekty innych aktów prawnych, mających na celu zmianę brzmienia rozporządzeń:

1) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

2) w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Zmiany planowane we wszystkich trzech aktach prawnych są ze sobą powiązane i stanowią kompleksowe rozwiązanie prawne.

Wśród najważniejszych problemów, które ma rozwiązać projektowana zmiana przepisów, należy wskazać na:

1) wydłużający się w czasie i skomplikowany proces realizacji inwestycji drogowych,

2) poprawę nieprecyzyjnych i nadinterpretowanych obecnie przepisów,

3) konieczność zweryfikowania wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dróg publicznych oraz właściwości użytkowych nawierzchni jezdni,

4) występowanie błędów logicznych w przepisach rozporządzenia oraz niespójności wymagań zawartych w nowelizowanym rozporządzeniu z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16.1.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. poz. 116 ze zm.)

W rezultacie, nowelizacja przepisów ma doprowadzić do:

1) wprowadzenia regulacji mających na celu zastąpienie obecnie pojawiających się niejednoznacznych sformułowań w sposób niepozostawiający wątpliwości co do znaczenia i zastosowania wymagań zawartych w przepisach,

2) wprowadzenia licznych rozwiązań ułatwiających realizacjię inwestycji drogowych (wyłączenia stosowania wybranych przepisów, np. dla dróg objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami, dla wybranych rodzajów robót budowlanych itp.),

3) określenia nowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dróg publicznych, w tym dla drogowych urządzeń przeciwhałasowych,

4) weryfikacji parametrów wymagań dotyczących ich właściwości użytkowych - m.in. w w zakresie właściwości przeciwpoślizgowych,

5) ujednolicenia wymagań dotyczących systemów łączności alarmowej z przepisami rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych,

6) usunięcia błędów logicznych i przepisów pozostających w sorzeczności z zasadami techniki prawodawczej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności