Przedmiotowe rozporządzenie w § 1 wprowadza zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.12.2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509). Zmiana polega na określeniu w § 22 ust. 1 zmienianego rozporządzenia, że kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529).

Dokonana zmiana dostosowuje użyte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.12.2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pojęcie „operator publiczny” do ustawy z dnia 23.11.2012 Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz.1529), w której dotychczasowe pojęcie „operatora publicznego” zastąpiono pojęciem „operator wyznaczony”.