1. Omówienie przepisów

Zmiany wprowadzono m.in. do:

1) art. 24h ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); dalej: SamGminU,

2) art. 25c ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.); dalej: SamPowiatU, a także

3) art. 27c ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.); dalej: SamWojU.

Radny, członek zarządu, skarbnik, sekretarz zarówno gminy, powiatu jak i województwa mają obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych, które dotyczą ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. PWKASU dotyczą reorganizacji aparatu skarbowego w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W związku z tym ust. 7 zarówno art. 24h SamGminU, art. 25c SamPowiatU, jak i art. 27c SamWojU otrzymał brzmienie: „Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik urzędu skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie”. W obecnym brzmieniu tych przepisów mowa o urzędzie skarbowym, a nie jego naczelniku.

Ponadto, w związku z uchyleniem ustawy z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.), do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1310). W konsekwencji uchylono też przepis, zgodnie z którym w przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

2. Komentarz

PWKASU zawierają zasady wprowadzenia w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947), która określa:

1) zadania, organy i organizację KAS;

2) formy realizacji niektórych zadań KAS i szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;

3) warunki pracy i służby;

4) zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Zgodnie z art. 160 PWKASU znosi się:

1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;

2) Szefa Służby Celnej;

3) dyrektorów: izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej;

4) naczelników urzędów celnych.

Izba skarbowa kontynuuje działalność i staje się izbą administracji skarbowej. Ponadto, znosi się także urzędy celne wraz z podległymi oddziałami celnymi. Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki urzędów celnych mających siedzibę w tym samym województwie

Natomiast zgodnie z art. 162 PWKASU ustanawia się organy KAS, tj.:

1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

2) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;

3) dyrektora izby administracji skarbowej;

4) naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych stają się organami KAS.