Na wstępie warto wskazać, że zmiany zostaną wprowadzone na mocy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MEN z 20.3.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). Rozporządzenie zmieniające nie zostało jeszcze opublikowane, natomiast wejdzie ono w życie z dniem następującym po tym dniu. Ponieważ termin na składanie nowych wniosków o dotacje, bądź informacje o zamiarze prowadzenia zajęć upływa już 30.7.2021 r., jednostki samorządu terytorialnego już teraz powinny zapoznać się ze zmienionymi regulacjami.

Ułatwienia w prowadzeniu zajęć w klasach IV szkół podstawowych

Pierwsze zmiana dotyczy możliwości organizowania zajęć wspomagających z danego przedmiotu w mniejszej, co najmniej 5-osobowej grupie (z reguły grupy te mają liczyć co najmniej 10 uczniów), w przypadku szkół podstawowych, w których liczba uczniów klas IV–VIII jest większa niż 59 uczniów a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów.

Wyższy wymiar zajęć

Rozporządzenie nowelizujące zakłada zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć, która będzie mogła zostać zrealizowana w szkole. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2.9.2021 r. do dnia 22.12.2021 r. – tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie będzie mogła być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej. W praktyce oznacza to dwukrotne zwiększenie tego limitu w okresie od 2 września do 22 grudnia.

Co istotne, zmianie ulegnie również wymiar dostępnych dla szkoły godzin zajęć wspomagających. Po zmianie, maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. nie będzie mogła przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., i 15 godzin zajęć wspomagających (wcześniej – 10 godzin), z tym że w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie będzie się wliczać oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej.

Informacja o zaplanowanych zajęciach wspomagających i wnioski o dotację celową

Rozporządzenie zmieniające zakłada umożliwienie szkołom publicznym, które nie zgłosiły swojemu organowi prowadzącemu w terminie do 25.6.2021 r. informacji o zaplanowanych w okresie od 2 września do 22 grudnia zajęciach wspomagających, złożenie informacji w nowym terminie – do 30.7.2021 r. W przypadku szkół, które już złożyły informacje, możliwe będzie złożenie korekty – również w terminie do 30.7.2021 r.

W przypadku składania informacji w nowym terminie, albo korekty już złożonej informacji, dyrektorz szkół będą zobowiązani z konieczności:
1) ustalenia w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiotów, które następnie będą realizowane w ramach zajęć wspomagających,
2) informowania rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających oraz zebrania deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach wspomagających.

Czynności te dyrektor będzie mógł wykonać na początku roku szkolnego.

Analogicznie, w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące JST, możliwe będzie złożenie do 30.7.2021 r. wniosku o dotację celową (w przypadku szkół, które nie zrobiły tego do 25 czerwca), bądź też korekty wniosku w terminie do 30.7.2021 r. (w przypadku szkół, które złożyły wnioski o dotację celową w terminie do 25.6.2021 r.). Wypłata dotacji powinna nastąpić do 20.9.2021 r.