Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zmiany te zakładają ponowną klasyfikację grupy podmiotów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, w wyniku których z 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostanie wyodrębniony jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym oraz dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim.

W zakresie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przewidziano utworzenie następującej struktury:

  1. jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym zapewniający kompleksową i profesjonalną obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym oraz prowadzący jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie);
  2. dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach (w każdym województwie po jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym również na obszarze całego kraju dla podatników i płatników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–7 projektu (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie).

Zmiany mają wejść w życie z 1.1.2021 r.